Informacja z X sesji Rady Gminy Wiśniowa

DSC_0227W poniedziałek Rada Gminy Wiśniowa jednogłośnie udzieliła Wójtowi Gminy Wiśniowa absolutorium za 2014 r. Zatwierdzony został również ubiegłoroczny budżet gminy. Wójt gminy podziękował osobom, które odpowiadają za realizację budżetu: pracownikom urzędu gminy na czele z sekretarzem gminy i skarbnikiem gminy oraz wszystkim kierownikom i dyrektorom jednostek organizacyjnych.

W dalszej części sesji wyznaczono nowych inkasentów, określono siedziby obwodowych komisji wyborczych oraz określono zasady wnoszenia, cofania i zbywania udziałów w spółkach prawa handlowego.

Po rozpatrzeniu spraw merytorycznych radny z Różanki Ryszard Strzępek zrelacjonował udział drużyny szkolnej ze Szkoły Podstawowej w Różance w Mistrzostwach Polski w Touchballu jednocześnie dziękując wójtowi, radnym oraz dyrektorowi GOK za pomoc w organizacji wyjazdu.

 


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wiśniowa w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2015 roku

imagesZgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2014.1118 z późn. zm.), Wójt Gminy Wiśniowa ogłasza otwarty konkurs na realizację niżej wymienionego zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2015 roku wraz z kwotą dotacji przewidzianą w budżecie Gminy.

Zadanie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn.:

„Muzyka łączy pokolenia – organizacja koncertów w Zespole Parkowo-Dworskim i Folwarcznym w Wiśniowej”

Termin realizacji zadania: lipiec – sierpień 2015 r.

Kwota dotacji: 4 000,00 zł


X sesja Rady Gminy Wiśniowa.

imagesW dniu 29 czerwca 2015 r. (poniedziałek) o godz. 14.30 w sali multimedialnej w Gimnazjum im. Orląt Lwowskich w Wiśniowej odbędzie się X sesja Rady Gminy Wiśniowa.


Ogłoszenie o wyborze ławników sądowych

lawnikUrząd Gminy Wiśniowa informuje, że zgodnie z Art. 162 § 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2015 poz. 133.), w dniu 30 czerwca 2015 roku upływa termin zgłaszania Radzie Gminy Wiśniowa kandydatów na ławników.

Najpóźniej w październiku 2015 r. Rada Gminy Wiśniowa wybierze:

  • 1 ławnika do Sądu Okręgowego w Rzeszowie do orzekania w sprawach cywilnych lub karnych,
  • 1 ławnika do Sądu Rejonowego w Strzyżowie do orzekania w sprawach rodzinnych i nieletnich.Uroczystości jubileuszowe z okazji 25-lecia samorządu

Z okazji XXV-lecia Samorządu Terytorialnego w Polsce, także w gminie Wiśniowa miały miejsce uroczystości jubileuszowe. W sali gimnastycznej w Gimnazjum im. Orląt Lwowskich odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy Wiśniowa z udziałem zaproszonych gości.


IX nadzwyczajna sesja Rady Gminy Wiśniowa

imagesW związku z wpłynięciem wniosku Wójta Gminy Wiśniowa o zwołanie sesji zawiadamiam, że w dniu 29 maja 2015 r. (piątek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Wiśniowej odbędzie się IX nadzwyczajna sesja Rady Gminy Wiśniowa.


VIII uroczysta sesja Rady Gminy Wiśniowa z okazji XXV –lecia Samorządu Terytorialnego Gminy Wiśniowa

imagesZapraszam na VIII uroczystą sesję Rady Gminy Wiśniowa z okazji XXV –lecia Samorządu Terytorialnego Gminy Wiśniowa, która odbędzie się 28 maja 2015 r.
o godz. 14.00
w sali sportowej Gimnazjum im. Orląt Lwowskich w Wiśniowej.

Proponowany porządek obrad:

  1.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Wiśniowa.
  2. Wręczenie zaświadczeń nowo wybranym Sołtysom Gminy Wiśniowa.
  3. Wręczenie odznaczeń.
  4. Wystąpienia okolicznościowe.

 Przewodnicząca Rady Gminy

           Wanda Gąsior


Urząd Gminy Wiśniowa

38-124 Wiśniowa 150
woj. podkarpackie

tel. + 48 17 2775 063 lub +48 17 2775 062
fax. +48 17 2775 901
e-mail: gmina@wisniowa.pl

BIP: bip.wisniowa.pl

NIP Urząd Gminy: 819-10-08-659
NIP GMINA WIŚNIOWA: 819-15-65-070

Nr konta bankowego UG Wiśniowa:
40 9168 1043 4200 0143 2000 0010

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 9:00-17:00
od wtorku do piątku 7:00-15:00

Referaty i stanowiska w urzędzie: kliknij tutaj

Linki


   

   

Copyright © 2014 UG Wiśniowa. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Administrator:tomasz.scibior@wisniowa.pl