Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Wiśniowa w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku

Załącznik Nr 1  do Zarządzenia Nr 479/2014
Wójta Gminy Wiśniowa
z dnia 17 kwietnia 2014 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Wiśniowa w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), Wójt Gminy Wiśniowa ogłasza otwarty konkurs na realizację niżej wymienionego zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku wraz z kwotą dotacji przewidzianą w budżecie Gminy.

 Zadanie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Termin realizacji zadania: maj – grudzień 2014 r.

Kwota dotacji: 2 500,00 zł

 W roku ubiegłym Gmina Wiśniowa nie przeznaczała dotacji na realizację w/w zadania publicznego.


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

W związku z powiadomieniem Republiki Słowackiej o planowanej realizacji przedsięwzięcia pn.: „Nowe źródło energii jądrowej w lokalizacji Jaslovske Bohunice”, dla którego wszczęto postepowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko;

 


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wiśniowa w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2014 roku

Załącznik Nr 1  do Zarządzenia Nr 471/2014
Wójta Gminy Wiśniowa
z dnia 4  kwietnia 2014 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wiśniowa w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2014 roku

 Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), Wójt Gminy Wiśniowa ogłasza otwarty konkurs na realizację niżej wymienionego zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2014 roku wraz z kwotą dotacji przewidzianą w budżecie Gminy.

Zadanie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn.:

„Organizacja Plenerów Malarskich – Wiśniowa 2014 ”

Termin realizacji zadania: lipiec – sierpień 2014 r.

Kwota dotacji: 5 000,00 zł


Rajd rowerowo-pieszy

aktywny_czar_wiosny_2014Ośrodek Kultury w Wiśniowej zaprasza Państwa do udziału w imprezie inaugurującej oficjalne otwarcie trasy rowerowej na terenie Gminy Wiśniowa, która będzie mieć miejsce 10 maja 2014 r.

Celem imprezy jest promocja oznaczonych tras rowerowych i pieszych, promowanie aktywnej turystki, wskazywanie osobliwych miejsc w naszej gminie i integrowanie lokalnego społeczeństwa.
Liczymy,że w tym wydarzeniu wezmą udział reprezentacje szkół, instytucji, organizacji społecznych i inni chętni cykliści i piechurzy.
Ten rajd rowerowo-pieszy nazwaliśmy„Aktywny Czar Wiosny” i planujemy zakończyć rowerowym torem przeszkód, konkurencjami sprawnościowymi (z nagrodami), a także pokazem motolotniarzy i modeli zdalnie sterowanych.
Honorowy Patronat nad tym wydarzeniem objął Wójt Gminy Wiśniowa.
To działanie bezpośrednio koresponduje z zakończonym projektem turystycznym, w którym środki PROW Osi 4 LEADER posłużyły do oznaczenia tras rowerowych i wydania przewodnika turystycznego i mapy po Gminie Wiśniowa.
Zgłoszenia uczestnictwa (do dnia 6 maja 2014 r.) oraz dodatkowe informacje na temat przebiegu i tras rajdu w Ośrodku Kultury w Wiśniowej – Grzegorz Tomaszewski
tel.: 17 2775393, e-mail: gok_wisniowa@o2.pl

Ogłoszenie

Komisja Likwidacyjna Związku Międzygminnego „Wisłok” z siedzibą w Tyczynie ul. św. Krzyża 12, informuje, że uchwałą nr V/X/71/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Wisłok” z dnia 26 listopada 2013 postanowiono o rozwiązaniu i likwidacji Związku Międzygminnego „Wisłok”.

Wzywa się wierzycieli Związku do zgłoszenia ich wierzytelności pod adresem siedziby Związku, 36-020 Tyczyn ul. św. Krzyża 12 w ciągu 3 miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia.

Przewodniczący komisji likwidacyjnej
Związku Międzygminnego „Wisłok”
Mirosław Ruszała

 


Zawiadomienie o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa

Wiśniowa, 21.03.2014r.

Ś.602.2.1.2013

 ZAWIADOMIENIE

o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa

 Wójt Gminy Wiśniowa zgodnie z art. 30, 33 ust. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. 1235 z późn. zm.)

zawiadamia

o wyłożeniu do wglądu oraz o możliwości zapoznania się z projektem „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wiśniowa na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko”.


Urząd Gminy Wiśniowa

38-124 Wiśniowa 150
woj. podkarpackie

tel. + 48 17 2775 063
fax. +48 17 2775 901
e-mail: gmina@wisniowa.pl

BIP: bip.wisniowa.pl

NIP: 819-10-08-659

Nr konta bankowego UG Wiśniowa:
40 9168 1043 4200 0143 2000 0010

Godziny pracy urzędu:
od poniedziałku do piątku 7:00-15:00

Referaty i stanowiska w urzędzie: kliknij tutaj

Linki


   

   

Najbliższe wydarzenia

Copyright © 2014 UG Wiśniowa. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Administrator:tomasz.scibior@wisniowa.pl