Ogłoszenie – skrócone godziny pracy UG Wiśniowa w dniu 23 i 24 grudnia.

W DNIU 23 GRUDNIA BR.   OBSŁUGA PETENTÓW BĘDZIE PROWADZONA DO GODZ. 14.00,  NATOMIAST W DNIU 24 GRUDNIA BRDO GODZ. 13.00


Nabór na stanowisko pracy ds. pozyskiwania i rozliczania środków pomocowych

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Wiśniowa ogłasza nabór na stanowisko pracy ds. pozyskiwania i rozliczania środków pomocowych w referacie Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Gospodarki Mieniem Komunalnym.


Informacja z II sesji Rady Gminy Wiśniowa

Już tylko ostatnie decyzje formalne związane z powołaniem stałych komisji, ustaleniem wysokości wynagrodzenia dla Wójta Gminy Wiśniowa oraz wysokości diet dla radnych i Rada Gminy Wiśniowa w dniu 12 grudnia rozpoczęła pracę nad istotnymi sprawami naszej gminy. Z dużym zrozumieniem wśród radnych spotkała się zaproponowana przez wójta stawka 3,50 zł za śmieci segregowane. Wójt tłumaczył, że po rozstrzygnięciu przetargu dotychczasowa stawka nie jest w stanie pokryć wydatków związanych z gospodarką śmieciową tym bardziej, że wzrosła ilość oddawanych przez mieszkańców śmieci. Stawka za śmieci niesegregowane pozostała w wysokości obowiązującej – 8 zł. Sesja przebiegała w atmosferze świątecznej, nie zabrakło życzeń bożonarodzeniowych. Przed komisjami rady gminy zapowiada się pracowity miesiąc nad projektem budżetu gminy na 2015r.

Powołane składy komisji:

  1. Komisja Rewizyjna: Pęczar Kazimierz – przewodniczący, Cierpiał Zofia, Furtek Bogusław, Pietryka Włodzimierz, Świstak Eugeniusz
  2. Komisja Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowa: Strzępek Ryszard przewodniczący, Boruta Zofia, Dziok Łukasz, Jakobsze Kazimierz, Rokosz Stanisław, Tomaszewski Zenon
  3. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa: Rokosz Stanisław – przewodniczący, Boruta Zofia, Furtek Bogusław, Kawa Janusz, Rymarska-Wójtowicz Renata, Świstak Eugeniusz, Tomaszewski Zenon, Zięba Adam
  4. Komisja Społeczno-Socjalna: Dziok Łukasz – przewodniczący, Kawa Janusz, Pietryka Włodzimierz, Rymarska-Wójtowicz Renata, Zięba Adam

II sesja Rady Gminy Wiśniowa

W dniu 12 grudnia 2014 r. (piątek) o godz. 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Wiśniowej odbędzie się II sesja Rady Gminy Wiśniowa.


Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Gminy Wiśniowa

WDSC_0227 dniu 1 grudnia br. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Wiśniowej miało miejsce pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Gminy Wiśniowa VII kadencji. Podczas sesji wręczone zostały zaświadczenia o wyborze Wójtowi Gminy Wiśniowa oraz nowo wybranym radnym Rady Gminy. Zaświadczenia wręczała Lucyna Nizicka – Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Wiśniowej.

Posiedzenie rozpoczęło się złożeniem ślubowania przez nowo wybranych radnych Rady Gminy. Następnie dokonano wyboru Przewodniczącego Rady, którym została Wanda Gąsior z Wiśniowej oraz dwóch wiceprzewodniczących w osobach Zofii Cierpiał i Kazimierza Jakobsze.

Następnie w obecności Rady Gminy Wiśniowa Ślubowanie złożył  nowo wybrany Wójt Gminy Wiśniowa – Marcin Kut.  [Zdjęcia]


Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

OGŁOSZENIE
OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA
PUBLICZNEGO W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOCY RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓB W 2015 ROKU
ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH W MIEJSCU ZAMIESZKANIA OSOBY POTRZEBUJĄCEJ NA TERENIE GMINY WIŚNIOWA W 2015r.

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2014.1118 j.t. z późn. zm.) Wójt Gminy Wiśniowa ogłasza otwarty konkurs na realizację niżej wymienionego zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2015 roku, dla organizacji pozarządowych wraz z kwotą dotacji przewidzianą w budżecie Gminy.

Zadanie jest realizowane w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, dla organizacji pozarządowych, pn.:

ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH W MIEJSCU ZAMIESZKANIA OSOBY POTRZEBUJĄCEJ NA TERENIE GMINY WIŚNIOWA W 2015r.

Przedmiotem konkursu jest organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób, które wymagają takiej pomocy. Usługi przyznawane są mieszkańcom gminy Wiśniowa którzy z uwagi na wiek, stan zdrowia lub inną przyczynę wymagają pomocy innych osób w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opieki higienicznej, zaleconej przez lekarza pielęgnacji.


Urząd Gminy Wiśniowa

38-124 Wiśniowa 150
woj. podkarpackie

tel. + 48 17 2775 063
fax. +48 17 2775 901
e-mail: gmina@wisniowa.pl

BIP: bip.wisniowa.pl

NIP: 819-10-08-659

Nr konta bankowego UG Wiśniowa:
40 9168 1043 4200 0143 2000 0010

Godziny pracy urzędu:
od poniedziałku do piątku 7:00-15:00

Referaty i stanowiska w urzędzie: kliknij tutaj

Linki


   

   

Copyright © 2014 UG Wiśniowa. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Administrator:tomasz.scibior@wisniowa.pl