Pomidory dla mieszkańców Wiśniowej

Sołtys wsi Wiśniowa informuje, że w dniu 28.07.2015 od godz. 11:00 na placu przy remizie OSP w Wiśniowej będą rozdawane pomidory dla mieszkańców Wiśniowej.


Przetarg na sprzedaż pojemników na odpady

przetargWójt Gminy Wiśniowa na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001.142.1591 ze zm.) Podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż następujących składników majątku ruchomego:


Zawiadomienie

imagesStosownie do § 8 ust. 1 i 2 „Regulaminu otwartego konkursu ofert” Wójt Gminy Wiśniowa zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie rozstrzygającej otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wiśniowa na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2015 r., dla organizacji pozarządowych postanowił, po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez Komisję, udzielić dotacji przeznaczonej na realizację w/w zadania.


Ostrzeżenie przed oszustami

Szanowni Państwo,

          Na terenie działania PGE Dystrybucja S.A. pojawiły się fałszywe pisma informujące Odbiorców o rzekomej zmianie systemu rozliczeniowego i w związku z tym również rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat z tytułu dostaw energii elektrycznej. Prawdopodobnie proceder ten może mieć dużo większy zasięg. Wiemy już o podobnych przypadkach z województwa mazowieckiego, podlaskiego i łódzkiego.

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów informuje, że nie przesyła do Odbiorców energii elektrycznej pism o rzekomej zmianie systemu rozliczeniowego oraz rachunku bankowego, na który należy uiszczać należności z tytułu usługi za dostawy energii elektrycznej. Spółka nie informuje odrębnymi pismami o zmianach rachunków, na które należy dokonywać wpłat! Numer konta znajduje się na dostarczanych Państwu fakturach, wystawianych w związku ze świadczonymi usługami. W przypadku pytań z Państwa strony nasi pracownicy służą pomocą pod numerami telefonów wskazanych na dostarczanych Państwu fakturach.


Informacja z X sesji Rady Gminy Wiśniowa

DSC_0227W poniedziałek Rada Gminy Wiśniowa jednogłośnie udzieliła Wójtowi Gminy Wiśniowa absolutorium za 2014 r. Zatwierdzony został również ubiegłoroczny budżet gminy. Wójt gminy podziękował osobom, które odpowiadają za realizację budżetu: pracownikom urzędu gminy na czele z sekretarzem gminy i skarbnikiem gminy oraz wszystkim kierownikom i dyrektorom jednostek organizacyjnych.

W dalszej części sesji wyznaczono nowych inkasentów, określono siedziby obwodowych komisji wyborczych oraz określono zasady wnoszenia, cofania i zbywania udziałów w spółkach prawa handlowego.

Po rozpatrzeniu spraw merytorycznych radny z Różanki Ryszard Strzępek zrelacjonował udział drużyny szkolnej ze Szkoły Podstawowej w Różance w Mistrzostwach Polski w Touchballu jednocześnie dziękując wójtowi, radnym oraz dyrektorowi GOK za pomoc w organizacji wyjazdu.

 


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wiśniowa w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2015 roku

imagesZgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2014.1118 z późn. zm.), Wójt Gminy Wiśniowa ogłasza otwarty konkurs na realizację niżej wymienionego zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2015 roku wraz z kwotą dotacji przewidzianą w budżecie Gminy.

Zadanie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn.:

„Muzyka łączy pokolenia – organizacja koncertów w Zespole Parkowo-Dworskim i Folwarcznym w Wiśniowej”

Termin realizacji zadania: lipiec – sierpień 2015 r.

Kwota dotacji: 4 000,00 zł


X sesja Rady Gminy Wiśniowa.

imagesW dniu 29 czerwca 2015 r. (poniedziałek) o godz. 14.30 w sali multimedialnej w Gimnazjum im. Orląt Lwowskich w Wiśniowej odbędzie się X sesja Rady Gminy Wiśniowa.


Urząd Gminy Wiśniowa

38-124 Wiśniowa 150
woj. podkarpackie

tel. + 48 17 2775 063 lub +48 17 2775 062
fax. +48 17 2775 901
e-mail: gmina@wisniowa.pl

BIP: bip.wisniowa.pl

NIP Urząd Gminy: 819-10-08-659
NIP GMINA WIŚNIOWA: 819-15-65-070

Nr konta bankowego UG Wiśniowa:
40 9168 1043 4200 0143 2000 0010

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 9:00-17:00
od wtorku do piątku 7:00-15:00

Referaty i stanowiska w urzędzie: kliknij tutaj

II Letnie Plenery Muzyczne

Najbliższe wydarzenia

Copyright © 2014 UG Wiśniowa. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Administrator:tomasz.scibior@wisniowa.pl