Wnioski w sprawie przyznania stypendium oraz na wyprawkę szkolną

Wnioski w sprawie przyznania stypendium szkolnego na rok szkolny 2014/15 są do odebrania w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Wiśniowej w godz. od 700 – 1500.  Termin  składania wniosków : 1 – 15 września 2014 r.

Wnioski na wyprawkę szkolną można składać do dnia 15 września 2014 r.   u dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/15.


Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu

Informuje, że w dniu 06.08.2014r rozstrzygnięty został konkurs na stanowisko nauczyciela języka angielskiego.

W wyniku przeprowadzonego postępowania Komisja Konkursowa wyłoniła kandydata
Panią Gabrielę Buczek

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szufnarowej


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko nauczyciela

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. J. Pawła II w Szufnarowej ogłasza nabór na stanowisko nauczyciela języka angielskiego.

1. Nazwa i adres jednostki:

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Szufnarowej

38-124   Wiśniowa

2. Stanowisko:    nauczyciel języka angielskiego

3. Wymiar wakatu:  10 godzin

4. Wymagania związane ze stanowiskiem :


Finał konkursu Sołtys Roku 2013 i SOŁECTW@ w sieci

2 lipca 2014 roku w gmachu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie odbyła się konferencja „Fundusz Sołecki po zmianach – nowe szanse” oraz finał ogólnopolskiego konkursu „Sołtys Roku 2013” i „SOŁECTWA@ w sieci”. W wydarzeniu tym udział wzięła delegacja z Gminy Wiśniowa w osobach Przewodniczącego Rady Gminy Wiśniowa Zbigniewa Migi, Zastępcy Wójta Gminy Wiśniowa Marcina Kuta oraz Ryszarda Strzępka – sołtysa miejscowości Różanka, który znalazł się wśród 13 laureatów konkursu „Sołtys Roku 2013” wybranych z całego kraju. Panu Ryszardowi gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Poniżej zdjęcia z tego wydarzenia.


Informacja dotycząca KARTY DUŻEJ RODZINY

W dniu 16.06.2014r weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r w sprawie szczegółowych warunków realizaji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych w ramach którego wprowadzono Kartę Dużej Rodziny umożliwiającą członkom rodzin wielodzietnych korzystanie z wielu zniżek.

Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek, które oferowane są zarówno przez instytucje państwowe, jak i firmy prywatne. Lista miejsc i wysokość zniżek dostępna jest  na stronie internetowej MPiPS  pod adresem  rodzina.gov.pl. Lista jest aktualizowana na bieżąco.

Zgodnie z w/w rozporządzeniem do korzystania z programu są uprawnieni członkowie rodziny wielodzietnej, do których zalicza się m. in. rodzic  (rodzice), także rodzice zastępczy,  małżonek rodzica, dziecko – przez które rozumie się też dziecko nad którym rodzic sprawuje pieczę zastępczą.

Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

1) w wieku do ukończenia 18 roku życia

2) w wieku do ukończenia 25 roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy sie w szkole lub w szkole wyższej

3) bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności

Szczegółowe informacje można uzyskać i wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiśniowej  38-124 Wiśniowa 136/1 (II piętro) w godz. 7.00 do 14.30, tel. 17 2775049

Wójt Gminy Wiśniowa

Tadeusz Przywara


Możliwość złożenia wniosku o przyznanie zasiłku dla opiekuna

INFORMACJA

Informuje się osoby którym wygasło z dniem 01.07.2013r świadczenie pielęgnacyjne o możliwości złożenia wniosku o przyznanie zasiłku dla opiekuna za okres od dnia 01.07.2013r do nadal (na czas nieokreślony) w przypadku spełniania warunków do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r.

Wnioski można składać w okresie od 15.05.2014r do 15.09.2014r w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiśniowej, 38-124 Wiśniowa 136/1 – II piętro, w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 do 14.30

Szczegółowych informacji na temat warunków nabywania  prawa do zasiłku dla opiekuna udzielają pracownicy GOPS Wiśniowa.

Wójt Gminy Wiśniowa

Tadeusz Przywara


Urząd Gminy Wiśniowa

38-124 Wiśniowa 150
woj. podkarpackie

tel. + 48 17 2775 063
fax. +48 17 2775 901
e-mail: gmina@wisniowa.pl

BIP: bip.wisniowa.pl

NIP: 819-10-08-659

Nr konta bankowego UG Wiśniowa:
40 9168 1043 4200 0143 2000 0010

Godziny pracy urzędu:
od poniedziałku do piątku 7:00-15:00

Referaty i stanowiska w urzędzie: kliknij tutaj

Linki


   

   

Copyright © 2014 UG Wiśniowa. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Administrator:tomasz.scibior@wisniowa.pl