Odprowadzanie ścieków

Gmina Wiśniowa informuje, że od 1 stycznia 2017r. będą obowiązywały nowe taryfy i stawki opłat za odprowadzanie ścieków zatwierdzone Uchwałą Nr XIV/168/2016 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 3 listopada 2016 r.

 

Tabela.1 Wysokość cen za odprowadzane ścieki

Lp Taryfa grupowa dostawców Wyszczególnienie   Cena
Netto Brutto

Z Vat 8%

Jednostka miary
1 2 3 4 5 6
1. Gospodarstwa domowe przyłączone do sieci
z terenu Gminy Wiśniowa
Cena za 1 m3

odprowadzonych ścieków

2,96 3,20 zł/m3
2. Pozostali dostawcy ścieków przyłączeni do sieci z terenu Gminy Wiśniowa Cena za 1 m3

odprowadzonych ścieków

4,17 4,50 zł/m3
3. Dostawcy ścieków przyłączeni do sieci
spoza terenu Gminy Wiśniowa
Cena za 1 m3

odprowadzonych ścieków

5,50 5,94 zł/m3

 

Tabela 2. Stawka opłaty za przyjęcie nieczystości ciekłych na oczyszczalnie ścieków w Wiśniowej od przedsiębiorców posiadających zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Lp Rodzaj stawki Stawka opłaty w zł za m3
netto Brutto z Vat 8%
1 2 3 4
1. Stawka za przyjecie nieczystości ciekłych   dowożonych 9,0 9,72

 

2) Do cen i stawek opłat określonych w kolumnie 4-Tabeli 1 oraz w kolumnie 3 – Tabeli 2 dolicza się obowiązujący podatek zgodnie z odrębnymi przepisami.

3) Taryfy określone w powyższych tabelach mają zastosowanie dla odprowadzanych ścieków do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Gminy Wiśniowa przez 1 rok od dnia 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.