„Czas na staż” – ogłoszenie o naborze

Podkarpacka Izba Gospodarcza ogłasza

II nabór kandydatów do projektu czas na staż – druga edycja

 

Rekrutacja trwa do 14 września 2018 r.

 

 

Uczestnikami Projektu mogą być wyłącznie osoby w wieku od 15 do 29 lat, w tym niepełnosprawne, zamieszkujące na obszarze woj. podkarpackiego (w rozumieniu KC), należące do grupy NEET tj. łącznie spełniające następujące warunki: nie pracują (bierne zawodowo, niezarejestrowane
w urzędzie pracy), nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym i nie szkolą się (nie brały udziału w tej formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich
4 tygodni).

 

Ponadto ze względu na założenia projektu zachęcamy do udziału kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach i osoby niepełnosprawne.

 

 

W RAMACH DZIAŁAŃ PROJEKTU KAŻDY UCZESTNIK OTRZYMA:

  • indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe,
  • pośrednictwo pracy,
  • certyfikowane szkolenia zawodowe – przewidziane dla 45 uczestników projektu, którzy zostaną przeszkoleni pod potrzeby konkretnych przedsiębiorców,
  • płatne staże zawodowe do 5 miesięcy.

 

 

Projekt CZAS NA STAŻ – DRUGA EDYCJA to również szansa dla przedsiębiorców, którzy również mogą zgłosić się do uczestnictwa w projekcie i skorzystać z szansy na pozyskanie pracownika odpowiadającemu na potrzeby pracodawcy.

 

 

PRZEDSIĘBIORCY W RAMACH ORGANIZOWANYCH STAŻY MOGĄ LICZYĆ NA:

  • przeszkolenie osoby pod konkretne potrzeby firmy,
  • pokrycie w całości kosztów wynagrodzenia stażysty do 5 miesięcy.

 

Oczekiwania względem przedsiębiorcy, który chce przyjąć pracownika na staż jest deklaracja zatrudnienia stażysty po stażu przez co najmniej 3 miesiące w wymiarze ½ etatu (forma zatrudnienia: umowa cywilno-prawna lub umowa o pracę).

 

 

Dokumenty rekrutacyjne można złożyć:

  • osobiście w Biurze Projektu w godzinach od 8.00 – 15.00 lub
  • za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera, na adres: Podkarpacka Izba Gospodarcza, 38-400 Krosno, ul. Tysiąclecia 3.

 

 

Szczegółowe informacje o projekcie oraz wzory dokumentów są dostępne na stronie www.pigkrosno.pl

 

BIURO PROJEKTU:

Podkarpacka Izba Gospodarcza
Tysiąclecia 3, 38-400 Krosno
tel. 13 43 234 47
adres e-mail: pig@pigkrosno.pl

 

 

Projekt CZAS NA STAŻ – DRUGA EDYCJA jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.