Dodatek do niektórych źródeł ciepła

Wójt Gminy Wiśniowa informuje, że w dniu 19.09.2022r. opublikowana została ustawa  z dnia 15 września o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022r, poz.1767).

O jednorazowy dodatek mogą ubiegać się gospodarstwa domowe ogrzewające swoje nieruchomości gazem LPG, peletem, drewnem i olejem opałowym.

Realizacją zadania będzie zajmował się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniowej.

Dodatek do niektórych źródeł ciepła, w myśl ustawy, przyznawany jest na gospodarstwo domowe (jeden dodatek na jeden adres zamieszkania). Gdy wniosek o wypłatę dodatku złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego o tym samym adresie, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.


Warunkiem otrzymania dodatku jest zgłoszenie źródła ciepła (do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy) do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, o której mowa w ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności.

W zależności od rodzaju stosowanego źródła ciepła wnioskodawcy mogą liczyć na:

  • 500 złjeśli głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,
  • 1000 złw przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane drewnem kawałkowym,
  • 2000 złgdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł olejowy,
  • 3000 złjeśli głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe na pelet drzewny albo inny rodzaj biomasy (w szczególności brykiet drzewny, słoma, ziarna zbóż).

Wnioski o dodatek do niektórych źródeł ciepła można składać w siedzibie Ośrodka tj. Niewodna 26, pocztą tradycyjną lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego , podpisu zaufanego lub podpisu osobistego

Wnioski o wypłatę dodatku do niektórych źródeł ciepła będzie można składać do 30 listopada 2022r. UWAGA! Wnioski złożone po dniu 30 listopada 2022r pozostawia się bez rozpatrzenia.

Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego.

* UWAGA! Dodatkiem NIE SĄ OBJĘTE w szczególności:

1) gaz ziemny dystrybuowany siecią gazową (tzw. gaz sieciowy),

2) gaz LPG z tzw. butli gazowej.

Za gaz skroplony LPG rozumie się mieszaninę gazów: propanu i butanu. Możliwość uzyskania dodatku dla gazu skroplonego obejmuje WYŁĄCZNIE gaz ze zbiornika gazu skroplonego LPG używanego dla celów grzewczych w kotle gazowym zasilanym tym gazem.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 17 27 75 049.