Informacja dla uczestników projektu OZE

Dotyczy realizacji projektu o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej III Czysta energia działania 3.1 RPO WP na lata 2014-2020 „Odnawialne źródła energii w gminach Wiśniowa i Frysztak”  nr wniosku RPPK.03.01.00-18-0006/17

 

Szanowni Państwo,

W dniu 11.06.2018r. (poniedziałek) dokonano otwarcia ofert w drugim postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy w zakresie usługi dostawy i montażu instalacji z odnawialnych źródeł energii w Gminach Wiśniowa i Frysztak. W postępowaniu wzięło udział trzech Wykonawców (informacja z otwarcia ofert przedmiotowego postępowania dostępna na stronie BIP UG Wiśniowa). Trwa weryfikacja złożonych ofert zgodnie z prawem zamówień publicznych. Oferty łącznie nieznacznie przekraczają kwoty zabezpieczone na realizację przedsięwzięcia. Informujemy, iż istnieje wysokie prawdopodobieństwo pozytywnego rozstrzygnięcia przetargu i wyłonienia Wykonawcy, a tym samym powodzenia realizacji przedsięwzięcia, jednakże każdy rodzaj instalacji i wielkości mocy należy zweryfikować i przeanalizować indywidualnie. W kwestii konieczności ewentualnych dopłat i ich wysokości trwają obliczenia i wyjaśnienia.

Nadmieniamy przy tym, iż wszelkie uzgodnienia i wprowadzanie jakichkolwiek zmian wymagają uzyskania zgody Instytucji Zarządzającej – Urzędu Marszałkowskiego. Prosimy zatem o cierpliwość i śledzenie informacji zamieszczanych na stronach internetowych Urzędów Gmin Wiśniowa i Frysztak. Zgodnie z koniecznością uzyskania zgody Urzędu Marszałkowskiego na wydłużenie terminu realizacji projektu (zgoda otrzymana w maju br.), instalacje zostaną wykonane po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego i podpisaniu umowy z wykonawcą: w zakresie montażu kotłów c.o. i pomp ciepła do 30.09.2018 roku, natomiast w zakresie montażu instalacji fotowoltaicznych i solarnych w terminach do 30.09.2018 roku – I etap oraz do 28.06.2019 roku – II etap (ze względu na ilość instalacji realizacja podzielona dwuetapowo).

Po zebraniu wszelkich niezbędnych informacji dla przekazania uczestnikom projektu zostaną zorganizowane spotkania informacyjne, o czym poinformujemy niezwłocznie.

 

 Z wyrazami szacunku,

 

                                                                                              WÓJT GMINY WIŚNIOWA

                                                                                                          MARCIN KUT

 

                                                                                              WÓJT GMINY FRYSZTAK

JAN ZIARNIK