Informacja o karach pieniężnych w przypadku niedopełnienia obowiązków zawiadomienia o zbyciu lub nabyciu pojazdu zarejestrowanego w kraju oraz rejestracji pojazdu sprowadzonego z terytorium państw członkowskich UE

Wydział Komunikacji, Dróg i Transportu Starostwa Powiatowego w Strzyżowie informuje, że zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym właściciele pojazdów mają 30 dni na dopełnienie obowiązku:

  • rejestracji pojazdu sprowadzonego z terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej,
  • zawiadomienia o zbyciu lub nabyciu pojazdu zarejestrowanego w kraju.

WAŻNE!  W przypadku pojazdów sprowadzonych z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej nie ma możliwości zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdu, ww. pojazdy należy zarejestrować.   

Z powodu istniejącej w Polsce epidemii COVID-19, a obecnie stanu zagrożenia epidemicznego termin na dokonanie rejestracji pojazdów sprowadzonych z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz zgłoszenie nabycia lub zbycia pojazdów zarejestrowanych w kraju został wydłużony do 60 dni(art. 31ia pkt 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych).

Za niezarejestrowanie pojazdu (art. 140mb pkt 1 ustawy z dn. 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym) oraz niezawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terenie kraju(art. 140mb pkt 2 ustawy z dn. 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym) grożą kary pieniężne w wysokości od 200 zł do 1000 zł. Przepisy wprowadzające karę pieniężną za niedopełnienie ww. obowiązku weszły w życie 1 stycznia 2020 r. i są egzekwowane poprzez nakładanie odpowiednich kar pieniężnych.

Na kim ciąży obowiązek

Obowiązek zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu w ww. terminie dotyczy:

– osób, które nabyły lub zbyły pojazd (lub część pojazdu) na podstawie powszechnych form przeniesienia praw własności (m.in. umowa kupna-sprzedaży, faktura VAT, umowa darowizny),

– osób, które nabyły pojazd/pojazdy poprzez dziedziczenie

WAŻNE! Obowiązek zgłoszenia nabycia odziedziczonego pojazdu/pojazdów ciąży na wszystkich spadkobiercach, nawet jeżeli odziedziczyli tylko część pojazdu.

Sposoby zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdu

1). Osobiste stawiennictwo w urzędzie(osobiście lub poprzez upoważnioną osobę) w Wydziale Komunikacji, Dróg i Transportu Starostwa Powiatowego w Strzyżowie.

2). Zawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdu za pośrednictwem profilu zaufanego:

Krok 1: Należy wejść na stronę GOV.pl i poprzez profil zaufany zalogować się do konta Mój GOV (prawy górny róg ekranu).

Krok 2: Po zalogowaniu należy wybrać sekcję Usługi dla obywatela (w pasku z lewej strony), a w niej kategorię Kierowcy i pojazdy (trzecia od góry). Po rozwinięciu się spisu e-usług należy wybrać i kliknąć Zgłoś zbycie lub nabycie pojazdu, na przykład sprzedaż, kupno, darowiznę (usługa online).

Krok 3: System poprosi o odpowiedź na pytanie – Co chcesz zgłosić – zbycie czy nabycie pojazdu? W zależności od odpowiedzi przekieruje bezpośrednio do odpowiedniej e-usługi. Należy kliknąć przycisk „Wyślij zgłoszenie”.

Krok 4: W tym kroku należy wpisać dane pojazdu i dołączyć skan dokumentu, który potwierdza zbycie lub nabycie pojazdu.

Krok 5: Należy sprawdzić lub uzupełnić swoje dane.

Krok 6: Podać dane zbywcy lub nabywcy.

Krok 7: Formularz zawiadomienia zaadresować do wydziału komunikacji  właściwego dla miejsca zamieszkania.

Krok 8: Należy sprawdzić formularz zawiadomienia, podpisać profilem zaufanym i wysłać. Wyświetli się komunikat, że zawiadomienie zostało wysłane. Na skrzynkę na koncie Mój Gov zostanie przesłane urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP).

Uwaga! To jedyny dokument potwierdzający złożenie zawiadomienia.

WAŻNE: swoją skrzynkę na Mój GOV znajdziecie Państwo po zalogowaniu się do konta Mój GOV (patrz Krok 1) – w menu po lewej stronie, sekcja Moja skrzynka.

3).  Wysłanie wypełnionego wniosku wraz z kserokopią dokumentu potwierdzającego przeniesienie praw własności (np. umowa, darowizna, faktura) za pośrednictwem operatora pocztowego. Wzór wniosku dostępny do pobrania na stronie internetowej Wydziału Komunikacji, Dróg i Transportu Starostwa Powiatowego w Strzyżowie – „Rejestracja, czasowa rejestracja pojazdu, wyrejestrowanie (kasacja), zawiadomienie o nabyciu, zbyciu pojazdu”.

[Inf. i oprac. Wydział Komunikacji, Dróg i Transportu

i Biuro Rady

Starostwo Powiatowe w Strzyżowie]