Informacja o kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wiśniowa

Urząd Gminy Wiśniowa informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2022.2519 t.j.) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy właściciele nieruchomości, którzy pozbywają
się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, obowiązani są do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Na   podstawie   art.   6   ust.   5a   ustawy   z   dnia   13   września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach pracownicy Urzędu Gminy Wiśniowa będą przeprowadzać kontrole częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb), zawarcia umów na wywóz nieczystości ciekłych z przedsiębiorcami posiadającymi zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wiśniowa oraz posiadania dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Ponadto na terenie Gminy rozpoczyna się cykl kontrolny polegający na wezwaniu właściciela nieruchomości do Urzędu Gminy Wiśniowa celem przedłożenia zawartej umowy z przedsiębiorcą oraz okazania dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury vat). Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu ścieków. W roku 2023 przewidywana jest kontrola w zakresie zbiorników bezodpływowych. 

W przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków, należy również pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych (zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków),
co musi zostać również odpowiednio udokumentowane, tj. poprzez podpisanie umowy na wywóz osadów ściekowych oraz posiadanie dowodów uiszczania opłaty za w/w usługę.

Właściciele nieruchomości, którzy nie mają podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych, oraz przydomowych oczyszczalni ścieków powinni uczynić to niezwłocznie.

Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie
na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydane przez Wójta Gminy Wiśniowa.

Ponadto, zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2022.2519 t.j.), kto nie wykonuje ww. obowiązków podlega karze grzywny.