Konsultacje projektu „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2019-2025”

Podaje się do publicznej wiadomości projekt   „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2019-2025”.

W/w dokument opublikowany zostaje na stronie internetowej Gminy Wiśniowa oraz BIP Gminy, a nadto wyłożony w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniowej.

W celu zgłoszenia uwag do projektu należy wypełnić formularz zgłaszania uwag i wysłać go pocztą elektroniczną na adres gops@wisniowa.pl lub złożyć osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniowej.

Zarządzenie Nr 39/2019 Wójta Gminy Wiśniowa z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2019-2025”

PROJEKT – Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2019-2025

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG