Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Pogórza Strzyżowsko – Dynowskiego” na lata 2022-2030

Burmistrz Strzyżowa działając w oparciu o art. 6 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 poz. 1057 t.j. z późn. zm.) informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Pogórza Strzyżowsko – Dynowskiego” na lata 2022-2030.

Strategia obejmuje: Gminę Strzyżów, Gminę Wiśniowa, Gminę Frysztak, Gminę Wojaszówka oraz Powiat Strzyżowski (w granicach administracyjnych ww. samorządów).

Konsultacje prowadzone są w celu przedstawienia projektu dokumentu Strategii interesariuszom (mieszkańcom, gminom i ich związkom oraz partnerom społecznym i gospodarczym) oraz umożliwienia złożenia uwag dotyczących projektu dokumentu Strategii.

Informacje o konsultacjach:

 1. Konsultacje społeczne przeprowadzone będą od dnia 20 października 2022 r. do dnia 25 listopada 2022 r.
 2. Wszyscy zainteresowani, w terminie określonym powyżej, mogą zapoznać się z projektem Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Pogórza Strzyżowsko – Dynowskiego” na lata 2022-2030.
 3. Dokumentacja sprawy dostępna jest na niniejszej stronie internetowej oraz jest wyłożona
  do wglądu w Urzędzie Miejskim w Strzyżowie, Wydział Inwestycji Planowania Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Pomocowych, ul. Przecławczyka 5, 38-100 Strzyżów.
 4. Każdy ma prawo składania uwag w terminie określonym powyżej.
 5. Uwagi należy składać wyłącznie na formularzu konsultacyjnym umieszczonym na niniejszej stronie internetowej:
  1. drogą elektroniczną, przesyłając formularz na adres: emularz@strzyzow.pl W tytule maila należy wpisać: Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Pogórza Strzyżowsko – Dynowskiego” na lata 2022-2030 , bądź uzupełniając formularz w wersji online pod adresem: https://forms.gle/GL1T149EEbSyDnrC9
  2. .pisemnie, przesyłając formularz na adres pocztowy: Urząd Miejski w Strzyżowie,
   ul. Przecławczyka 5, 38-100 Strzyżów z dopiskiem na kopercie: Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Pogórza Strzyżowsko – Dynowskiego” na lata 2022-2030.
  3. ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzyżowie, Wydział Inwestycji Planowania Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Pomocowych, ul. Przecławczyka 5, 38-100 Strzyżów., tel. 17 27 61 354 (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu).
 6. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Strzyżowa.
 7. Uwagi zgłoszone po dniu 25 listopada 2022 r. zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. W przypadku uwag składanych pocztą tradycyjną decyduje data stempla pocztowego.