Nabór wniosków o przyznanie dotacji dla spółek wodnych

Wójt Gminy Wiśniowa ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji dla spółek wodnych na dofinansowanie działań w zakresie wykonywania, utrzymywania oraz eksploatacji urządzeń wodnych oraz realizacji inwestycji na terenie Gminy Wiśniowa

I. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski należy składać w terminie do 20.04.2022r. na kancelarii ogólnej Urzędu Gminy w Wiśniowej (parter budynku), 38-124 Wiśniowa 150 lub przesłać pocztą.

Wnioski należy składać w zamkniętej, opisanej kopercie (nazwa i adres spółki wodnej) z dopiskiem Nabór wniosków o przyznanie dotacji dla spółek wodnych (…) na terenie Gminy Wiśniowa, na odpowiednim formularzu.

II. WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ

 1. dokument potwierdzający umocowanie osób do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wodnej (statut lub inny dokument),
 2. potwierdzony za zgodność z oryginałem dokument potwierdzający datę i numer wpisu w katastrze wodnym spółki wodnej,
 3. potwierdzone za zgodność z oryginałem dokumenty potwierdzające nadanie numeru NIP i REGON dla spółki wodnej,
 4. kosztorys ofertowy określający wartość zadania lub kalkulację kosztów zadania/inwestycji,
 5. mapę ze wskazaniem lokalizacji zadania przewidzianego do realizacji; jeśli jest wymagane

III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA

 1. Zasady udzielania dofinansowania działań w zakresie wykonywania, utrzymywania oraz eksploatacji urządzeń wodnych oraz realizacji inwestycji na terenie Gminy Wiśniowa, realizowanych przez spółki wodne, określa Uchwała Nr XLVI/310/2018Rady Gminy Wiśniowa z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia trybu, zasad udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej dla spółek wodnych działających na terenie Gminy Wiśniowa realizujących zadania w zakresie wykonywania, utrzymywania oraz eksploatacji urządzeń wodnych, ze środków budżetu Gminy Wiśniowa
 2. Wnioski podlegają ocenie pod względem formalnym i merytorycznym przez Wójta Gminy Wiśniowa. 
 3. Wójt Gminy Wiśniowa może uzależnić rozpatrzenie wniosku od złożenia w wyznaczonym terminie dodatkowych dokumentów lub informacji. 
 4. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych lub innych wad wniosku Wójt Gminy Wiśniowa może wezwać Wnioskodawcę do ich usunięcia w wyznaczonym czasie lub do uzupełnienia wniosku. 
 5. Wniosek, którego braki lub wady nie zostały usunięte we wskazanym terminie pozostaje bez rozpatrzenia. 

IV. TERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKÓW

 1. Wójt Gminy Wiśniowa zawiadamia pisemnie Wnioskodawcę o sposobie załatwienia wniosku. 
 2. Ogłoszenie o przyznanych dotacjach publikowane będzie w Biuletynie Informacji Publicznej w serwisie internetowym oraz zamieszczane na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wiśniowa w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia.

V. OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

1. Warunkiem udzielenia dotacji jest:

1) zawarcie pisemnej umowy pomiędzy spółką wodną a Gminą Wiśniowa;

2) uzyskanie przez spółkę wodną stosownych pozwoleń lub zgłoszeń na wykonanie robót (jeśli takie wynikają z przepisów).

2. Spółka wodna, która otrzymała dotację dokonuje rozliczenia, przedkładając rozliczenie końcowe na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do Uchwała Nr XLVI/310/2018Rady Gminy Wiśniowa z dnia 25 czerwca 2018 r.

3. Wzór wniosku na realizację zadania przez spółki wodne w/w zakresie został określony w załączniku nr 2 do w/w Uchwały.

4. Wzory dokumentów, o których mowa w ust. 2-3 są dostępne na stronie internetowej Gminy Wiśniowa https://wisniowa.pl/  – w ogłoszeniu o naborze wniosków.

Wójt

Marcin Kut

Dokumenty: