Nabór wniosków o przyznanie dotacji dla spółek wodnych na dofinansowanie działań w zakresie wykonywania, utrzymywania oraz eksploatacji urządzeń wodnych oraz realizacji inwestycji na terenie Gminy Wiśniowa

Ś.3032.5.2020                                                                                                                   Wiśniowa, dnia 27.04.2020r.

Wójt Gminy Wiśniowa

ogłasza nabór wniosków

o przyznanie dotacji dla spółek wodnych na dofinansowanie działań w zakresie wykonywania, utrzymywania oraz eksploatacji urządzeń wodnych oraz realizacji inwestycji na terenie Gminy Wiśniowa

I. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wnioski należy składać w terminie do 12.05.2020r. poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą (ePUAP) bądź złożyć do skrzynki podawczej Urzędu Gminy w Wiśniowej, 38-124 Wiśniowa 150 lub przesłać pocztą.

Wnioski należy składać w zamkniętej, opisanej kopercie (nazwa i adres spółki wodnej) z dopiskiem Nabór wniosków o przyznanie dotacji dla spółek wodnych na dofinansowanie działań w zakresie wykonywania, utrzymywania oraz eksploatacji urządzeń wodnych oraz realizacji inwestycji na terenie Gminy Wiśniowa, na odpowiednim formularzu.

II. WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ:

 1. dokument potwierdzający umocowanie osób do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wodnej (statut lub inny dokument),
 2. potwierdzony za zgodność z oryginałem dokument potwierdzający datę i numer wpisu w katastrze wodnym spółki wodnej,
 3. potwierdzone za zgodność z oryginałem dokumenty potwierdzające nadanie numeru NIP i REGON dla spółki wodnej,
 4. kosztorys ofertowy określający wartość zadania lub kalkulację kosztów zadania/inwestycji,
 5. mapę ze wskazaniem lokalizacji zadania przewidzianego do realizacji; jeśli jest wymagane

III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA:

 1. Zasady udzielania dofinansowania działań w zakresie wykonywania, utrzymywania oraz eksploatacji urządzeń wodnych oraz realizacji inwestycji na terenie Gminy Wiśniowa, realizowanych przez spółki wodne, określa Uchwała Nr XLVI/310/2018 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia trybu, zasad udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej dla spółek wodnych działających na terenie Gminy Wiśniowa realizujących zadania w zakresie wykonywania, utrzymywania oraz eksploatacji urządzeń wodnych, ze środków budżetu Gminy Wiśniowa
 2. Wnioski podlegają ocenie pod względem formalnym i merytorycznym przez Wójta Gminy Wiśniowa. 
 3. Wójt Gminy Wiśniowa może uzależnić rozpatrzenie wniosku od złożenia w wyznaczonym terminie dodatkowych dokumentów lub informacji. 
 4. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych lub innych wad wniosku Wójt Gminy Wiśniowa może wezwać Wnioskodawcę do ich usunięcia w wyznaczonym czasie lub do uzupełnienia wniosku. 
 5. Wniosek, którego braki lub wady nie zostały usunięte we wskazanym terminie pozostaje bez rozpatrzenia. 

IV. TERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKÓW:

 1. Wójt Gminy Wiśniowa zawiadamia pisemnie Wnioskodawcę o sposobie załatwienia wniosku. 
 2. Ogłoszenie o przyznanych dotacjach publikowane będzie w Biuletynie Informacji Publicznej w serwisie internetowym oraz zamieszczane na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wiśniowa w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia.

V. OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO:

1. Warunkiem udzielenia dotacji jest:

1) zawarcie pisemnej umowy pomiędzy spółką wodną a Gminą Wiśniowa;

2) uzyskanie przez spółkę wodną stosownych pozwoleń lub zgłoszeń na wykonanie robót (jeśli takie wynikają z przepisów).

2. Spółka wodna, która otrzymała dotację dokonuje rozliczenia, przedkładając rozliczenie końcowe na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do Uchwała Nr XLVI/310/2018 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 25 czerwca 2018 r.

3. Wzór wniosku na realizację zadania przez spółki wodne w/w zakresie został określony w załączniku nr 2 do w/w Uchwały.

4. Wzory o których mowa w ust. 2-3 są dostępne w wersji do edycji na stronie internetowej Gminy Wiśniowa https://wisniowa.pl/ – w ogłoszeniu o naborze wniosków.

Otrzymują:

 1. Bip+tablica ogłoszeń
 2. a/a