Nowy wzór wniosku o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku

Wójt Gminy Wiśniowa informuję iż uchwałą  Nr XLVIII/393/2023 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 6 marca 2023r.  w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/391/2023 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 20 lutego 2023r. zmieniony został wzór wniosku o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.

W związku z powyższym podmioty ubiegające się o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków zobowiązane są do wystąpienia o udzielenie dotacji na  obowiązującym wniosku.

Podmioty które już wystąpiły o udzielenie dotacji na starym wzorze wniosku prosi się o ponowne złożenie wniosku na obowiązującym wzorze do dnia 27.03.2023r. (włącznie)

Wnioski o udzielnie dotacji należy składać osobiście w Urzędzie Gminy w Wiśniowej, Wiśniowa 150, 38-124 Wiśniowa (Kancelaria Ogólna), korespondencyjnie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe lub elektronicznie za pośrednictwem skrytki ePUAP Urzędu Gminy w Wiśniowej: /4dtr5u30k6/skrytka, w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia naboru wniosków na stronie internetowej Urzędu Gminy Wiśniowa (wisniowa.pl.)

O dacie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Wiśniowa.

Wszelkie informację można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Wiśniowa, pok. nr 8b lub pod nr telefonu 17 2775 063 wew. 37.

Obowiązujące formularze dokumentów koniecznych o ubieganie się o dotację: