Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku

Wójt Gminy Wiśniowa ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków  na podstawie uchwały Nr XLVII/391/2023 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 20 lutego 2023r.

O środki finansowe na udzielenie dotacji Gmina Wiśniowa występować będzie do Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na podstawie złożonych wniosków w ramach niniejszego naboru.

O udzielenie dotacji mogą ubiegać się podmioty posiadające tytuł prawny do zabytku znajdującego się na obszarze Gminy Wiśniowa, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

Wnioski o udzielnie dotacji należy składać osobiście w Urzędzie Gminy w Wiśniowej, Wiśniowa 150, 38-124 Wiśniowa (Kancelaria Ogólna), korespondencyjnie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe lub elektronicznie za pośrednictwem skrytki ePUAP Urzędu Gminy w Wiśniowej: /4dtr5u30k6/skrytka, w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia naboru wniosków na stronie internetowej Urzędu Gminy Wiśniowa (do dnia 18.06.2024r. włącznie)

O dacie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Wiśniowa.

Wszelkie informację można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Wiśniowa, pok. nr 8b lub pod nr telefonu 17 2775 063 wew. 37.

Formularze dokumentów koniecznych o ubieganie się o dotację: