Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na ławników sądów powszechnych na kadencję 2024-2027

Rada Gminy Wiśniowa rozpoczęła procedurę wyboru ławników sądów powszechnych:
1 ławnik do Sądu Okręgowego w Rzeszowie,
1 ławnik do Sądu Rejonowego w Strzyżowie.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 • Posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • Jest nieskazitelnego charakteru;
 • Ukończył 30 lat;
 • Jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 • Nie przekroczył 70 lat;
 • Jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 • Posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.


Ławnikami nie mogą być:

 • Osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 • Osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 • Funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 • Adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 • Radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 • Duchowni;
 • Żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 • Funkcjonariusze Służby Więziennej;
 • Radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie więcej niż w jednym sądzie.


Kandydatów na ławników zgłaszają:

 • Prezesi sądów (ale tylko ławników pełniących funkcję w upływającej kadencji);
 • Stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych;
 • Co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.


Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2023 r.