Otwarty konkurs ofert

OGŁOSZENIE

OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA

PUBLICZNEGO W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOCY RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓB W 2021 ROKU

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( j. t. Dz. U. z 2020r., poz. 1057) Wójt Gminy Wiśniowa ogłasza otwarty konkurs na realizację niżej wymienionego zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2021 roku, dla organizacji pozarządowych wraz z kwotą dotacji przewidzianą w budżecie Gminy

I. Rodzaj zadania publicznego

Zadanie jest realizowane w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, dla organizacji pozarządowych, pn.: Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby potrzebującej na terenie Gminy Wiśniowa w 2021 roku.

Celem konkursu jest organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób, które wymagają takiej pomocy. Usługi przyznawane są na podstawie art. 50 ustawy o pomocy społecznej mieszkańcom gminy Wiśniowa, którzy z uwagi na wiek, stan zdrowia lub inną przyczynę wymagają pomocy innych osób w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opieki higienicznej, zaleconej przez lekarza pielęgnacji oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Usługi opiekuńcze są zadaniem własnym gminy.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

1. Planowana liczba godzin w 2021 roku – 1.765 godzin

2. Planowana kwota dotacji na okres od 01.01.2021r do 31.12.2021r – 45.000,00 zł

3. Planowana liczba godzin i kwota może ulec zmianie w zależności od rzeczywistych potrzeb.

III. Zasady przyznawania dotacji:

1. Otwarty konkurs ofert skierowany jest do:

1) organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego, niebędących jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem art. 3 ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

2) innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego:

a)  osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

b) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;

c)  spółdzielnie socjalne;

d) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie ( j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1133), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników

2. Dotację otrzyma podmiot, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą i wybrana zostanie w niniejszym postępowaniu konkursowym.

3. Podstawą do powierzenia realizacji zadania będzie zawarcie umowy pomiędzy Wójtem Gminy Wiśniowa a wyłonionym w drodze postępowania konkursowego podmiotu.

4. Umowa zostanie sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24.10.2018r. w sprawie wzoru ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018r. poz. 2057)

IV Termin i warunki realizacji zadania

1. Zadanie będzie realizowane w okresie od 01 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r.

2. Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami oraz zawartą umową.

3. Podmiot uprawniony zobowiązany zostanie w umowie do udostępniania pomieszczeń, w których realizowane jest zadanie oraz przedkładania dokumentacji merytorycznej i finansowej, celem dokonania kontroli i oceny realizacji danego zadania, w szczególności: stanu realizacji, efektywności, rzetelności i jakości wykonywania zadania, prawidłowości wykorzystania środków finansowych oraz prowadzenia wymaganej dokumentacji.

4. Realizacja zadania obejmuje teren Gminy Wiśniowa, w miejscu zamieszkania osoby, której Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniowej przyznał usługi decyzją administracyjną.

5. Szczegółowe warunki realizacji zadania określi pisemna umowa.

6. Podmiot przyjmujący zlecenie realizacji zadania w trybie określonym w ogłoszeniu zobowiązuje się do  wykonywania zdania w zakresie i na warunkach określonych w umowie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym przepisami ustawy o pomocy społecznej i o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

7. Wskazane usługi na rzecz osoby objętej pomocą winny być świadczone w różnym wymiarze godzin, zgodnie z wydaną decyzją administracyjną, przy czym pod pojęciem wymiaru godzin świadczenia usług należy rozumieć wyłącznie rzeczywisty czas świadczenia usług bez czynności przygotowawczych np. dojazdów do osób objętych pomocą.

8. Przyznawanie usług opiekuńczych mieszkańcom gminy Wiśniowa następuje na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniowej, w której określone zostaną: forma, zakres opieki, a także dzienny wymiar godzin usług.

9. Zaspokajanie codziennych potrzeb życiowych.

10. Zapewnienie opieki higienicznej i pielęgnacji.

11. Wykonywanie usług w wymiarze od 1 do 8 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu.

12. Zlecenie musi być podjęte niezwłocznie, najpóźniej następnego dnia po uzgodnieniu z GOPS.

13. W przypadku niemożności świadczenia usług przez daną osobę wymagane jest zastępstwo.

14. W przypadku osób leżących wykonywanie zabiegów pielęgniarskich przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

15. Realizacja usług wygasa z chwilą ustania warunków ich świadczenia, np. podczas przebywania podopiecznego w szpitalu, sanatorium, wyjazdu z miejsca zamieszkania, rezygnacji, wygaśnięcia decyzji administracyjnej. Organizator niezwłocznie informuje GOPS o wszelkich zmianach.

16. Jakość świadczonych usług może być kontrolowana przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniowej.

17. Składanie przez podmiot uprawniony w GOPS, po upływie każdego miesiąca, zestawienia faktycznie wykonanych usług u poszczególnych osób.

18. Dopuszcza się zmiany pozycji kosztorysowej do 10% pierwotnej kwoty kosztorysowej.

V. Termin i miejsce składania oferty

1. Oferty należy składać na formularzu ofert, określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24.10.2018r. w sprawie wzoru ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018r. poz. 2057)

2. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

a) aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczącego statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności (ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia);

b) w przypadku wniosku składanego przez oddział terenowy nie posiadający osobowości prawnej – aktualne pełnomocnictwo zarządu głównego (lub innego organu wykonawczego) do składania oferty o dotację na realizację zadania, podpisywania umów w tym zakresie, dysponowania uzyskanymi funduszami i dokonywania rozliczeń z tych funduszy;

c) sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności podmiotu uprawnionego za ubiegły rok lub – w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności;

d) załączenie potwierdzonego przez organ prowadzący statutu podmiotu uprawnionego albo innego dokumentu (o ile przepisy dotyczące funkcjonowania podmiotu nie przewidują obowiązku posiadania statutu), który określa cel i zadania podmiotu;

e) w przypadku załączania do oferty kserokopii jakiegokolwiek dokumentu, kopia ta winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez organ wydający dokument lub przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu.

3. Oferta wraz z załącznikami powinna być kompletna, podpisana przez osobę/y statutowo upoważnioną przez instytucję do składania oświadczeń woli w jej imieniu oraz opatrzona pieczęcią firmową organizacji.

4. Dokumenty przedłożone jako kserokopie należy poświadczyć za zgodność z oryginałem przez osobę do tego upoważnioną.

5. Oferty na realizację zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Wiśniowa, Wiśniowa 150, I piętro, w godzinach: poniedziałek – 9.00 – 17.00, wtorek – piątek od 7.00 do 15.00 w terminie do dnia 18 grudnia 2020r. (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Wiśniowa).

Oferty sporządzone wadliwie bądź niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów, nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VI. Termin, tryb i  kryteria stosowane przy wyborze ofert

1. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert określa Zarządzenie Nr 194/2016 Wójta Gminy Wiśniowa z dnia 11 maja 2016r. w sprawie Regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 30.12.2020r.

VII Informacja o zrealizowanych w 2019r., 2020r. zadaniach z zakresu pomocy społecznej

1. w 2019 r. – 37.679,00zł ( wykonawcą zadania był Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Krośnie Stowarzyszenie Charytatywne)

2. w okresie 01.01.2020r. do 31.10.2020r. – 36.096,00zł ( wykonawcą zadania jest Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Krośnie Stowarzyszenie Charytatywne)

Uwaga:

Zastrzega się zmianę wysokości dotacji w przypadku nieprzewidzianej w czasie ogłoszenia konkursu zmiany potrzeb w zakresie usług opiekuńczych oraz zmiany wysokości planowanych wydatków na ten cel.

Osoba uprawniona do udzielania informacji związanych z konkursem:

specjalista pracy socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniowej 38-124 Wiśniowa 136/1 Pani Wioletta Dziadek tel. (17) 2775049 , e-mail: gops@wisniowa.pl