Podpisanie umowy na sprawowanie nadzoru i dozoru geologicznego podczas wykonywania prac i robót określonych w „Projekcie robót geologicznych dla rozpoznania i udokumentowania zasobów wód termalnych na terenie Gminy Wiśniowa

Gmina Wiśniowa w dniu 21 lipca 2022r. w ramach przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych na terenie gminy Wiśniowa” podpisała umowę na usługę „Pełnienie nadzoru i dozoru polegające na: Sprawowaniu nadzoru i dozoru geologicznego podczas wykonywania prac i robót określonych w „Projekcie robót geologicznych dla rozpoznania i udokumentowania zasobów wód termalnych na terenie Gminy Wiśniowa” wraz z wykonaniem badań laboratoryjnych i opracowaniem właściwych dokumentacji w ramach przedsięwzięcia dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego programu priorytetowego „Udostępnianie wód termalnych w Polsce” z firmą Multiconsult Polska sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, którą reprezentował Pan Bogdan Noga  – Zastępca Dyrektora Pionu Projektowania ds. Geologii oraz ze strony Gminy Wiśniowa umowę podpisali:  Wójt Gminy Wiśniowa Marcin Kut oraz Skarbnik Gminy Wiśniowa Grzegorz Włodyka.

Kwota umowna realizacji zadania wynosi: 747 840,00 PLN, natomiast termin zakończenia umowy to 31.08.2024 r.

Kolejnym etapem będzie przygotowanie dokumentacji i postępowania przetargowego w celu wyłonienia Wykonawcy roboty budowlanej: Odwiert Wiśniowa GT-1.