Przypominamy o obowiązku złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

  1. Podpisany egzemplarz Oświadczenia należy złożyć w Urzędzie Gminy Wiśniowa w terminie do dnia 31 stycznia. (wzór poniżej)
  2. W przypadku gdy przedsiębiorca nie złoży oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w terminie do 31 stycznia – zezwolenie wygasa, jeśli przedsiębiorca nie złoży oświadczenia w ciągu  30 dni liczonych od daty upływu ustawowego terminu (czyli od 31 stycznia) wraz z jednoczesnym dokonaniem dodatkowej opłaty w wysokości 30 % opłaty podstawowej za dany rodzaj zezwolenia.
  3. W przypadku gdy przedsiębiorca nie zapłaci w terminie do 31 stycznia, 31 maja lub 30 września danego roku raty opłaty za korzystanie z zezwolenia – zezwolenie wygasa, jeśli przedsiębiorca nie dokona w ciągu 30 dni liczonych od daty upływu ustawowego terminu wpłaty raty opłaty za korzystanie z zezwolenia powiększonej o 30 % należnej opłaty rocznej.
  1. Wpłaty należy dokonać w terminie do 31 stycznia w kasie Urzędu Gminy w Wiśniowej, Dowód wpłaty należy dostarczyć do Urzędu Gminy – pokój nr 15
  1. Przedsiębiorcy posiadający zezwolenia ważne cały kalendarzowy rok, mogą wnosić opłaty w 3 równych ratach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września.
  2. Przedsiębiorcy, których zezwolenia tracą ważność w 2018 roku – wnoszą opłatę jednorazowo do dnia 31 stycznia, w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia w danym roku (wyliczoną w dniach).
  3. Wartość sprzedaży stanowi podstawę naliczenia opłaty za korzystanie  z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

 

Opłata podstawowa wynosi:

1) 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa;
2) 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa);
3) 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Opłata podwyższona jest pobierana gdy wartość sprzedaży przekroczyła progi ustawowe i wynosi:

1)przy wartości sprzedaży powyżej 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
2)przy wartości sprzedaży powyżej 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu  (z wyjątkiem piwa) – 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
3)przy wartości sprzedaży powyżej 77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu –  2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

 

OŚWIADCZENIE o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2017