Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 roku

Wójt Gminy Wiśniowa informuje, że ustawą z dnia 15 grudnia 2022r o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022r, poz. 2687) wprowadzono możliwość otrzymania refundacji (zwrotu) podatku VAT za zakupiony gaz w przypadku, gdy gospodarstwo domowe ogrzewane jest urządzeniem grzewczym zasilanym gazem ziemnym. Oznacza to, że gaz musi być wykorzystywany do ogrzewania domu lub mieszkania. Zwrotu podatku VAT nie otrzymają więc osoby wykorzystujące gaz tylko w kuchni do gotowania, jak również ci, którzy podgrzewają gazem wodę użytkową. Wysokość refundacji kwoty odpowiadającej podatkowi VAT będzie wynikać z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023r do dnia 31 grudnia 2023r.

Wnioski o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023r należy kierować do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniowej z siedzibą w Niewodnej.

Refundacja podatku VAT przysługuje gospodarstwu domowemu, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 • przeciętny miesięczny dochód w gospodarstwie domowym jednoosobowym nie przekracza kwoty 2100 zł, a w gospodarstwie domowym wieloosobowym nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;
 • głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest urządzenie grzewcze zasilane paliwami gazowymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 21 grudnia 2022r albo po tym dniu – w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu (dochód w rozumieniu art. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych) ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w: 

 • 2021 roku – w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 stycznia 2023r do dnia
  31 lipca 2023r,
 • 2022 roku – w przypadku wniosku złożonego po dniu 31 lipca 2023r.

Jeżeli wnioskodawca oraz członkowie jego gospodarstwa domowego uzyskują wyłącznie dochody podlegające opodatkowaniu, wnioskodawca nie załącza zaświadczeń dotyczących dochodów. Urząd uzyskuje dane dotyczące dochodu podlegającego opodatkowaniu poprzez usługę CSIZS Emp@tia. Jeśli wnioskodawca lub członkowie jego gospodarstwa domowego uzyskują dochody niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym, należy przedstawić:

 • oświadczenia wnioskodawcy o dochodach członków rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e, art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • w indywidualnych przypadkach inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego,
 • w przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy lub zaświadczenie właściwego organu gminy albo nakaz płatniczy.

Wnioski o refundację podatku VAT można składać na piśmie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub przy użyciu aplikacji mObywatel:

 • do dnia 29 lutego 2024r – w dowolnym momencie po otrzymaniu faktury VAT,
 • po dniu 29 lutego 2024r– w ciągu 30 dni od otrzymania faktury VAT, która jest przedmiotem wniosku.

Do wniosku o zwrot podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe należy dołączyć:

 • fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do odbiorcy przez  przedsiębiorstwo energetyczne,
 • dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

W przypadku opłacenia faktury prognozowanej wniosek o refundację podatku VAT należy złożyć we wskazanych powyżej terminach dopiero po otrzymaniu faktury rozliczeniowej (faktura dokumentująca dostarczanie paliw gazowych).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniowej przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu refundacji podatku VAT na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.

W przypadku, jeżeli wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o refundację podatku VAT istnieje możliwość odebrania informacji o przyznaniu refundacji podatku VAT z tut. Ośrodka.