Uprawa konopi włóknistych

Wiśniowa, dnia 07.01.2021 r.

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

Urząd Gminy w Wiśniowej informuje, że zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego nr XXIX/497/20 z dnia 30 listopada 2020 roku (uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 9 grudnia 2020r. poz. 4844)  w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2021 roku w Województwie Podkarpackim dla Gminy Wiśniowa (powiat strzyżowski) ustalona została powierzchnia upraw konopi włóknistych w ilości  38 ha.

Uprawa konopi włóknistych może być prowadzona na określonej powierzchni, w wyznaczonych  rejonach na podstawie zezwolenia na uprawę, przy zastosowaniu materiału siewnego kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie oraz dodatkowo umowy kontraktacji lub zobowiązania do przetworzenia konopi we własnym zakresie

Zezwolenie wydaje Wójt w drodze decyzji na pisemny wniosek zawierający m.in.:

1) imię i nazwisko, określenie miejsca zamieszkania i adres albo nazwę (firmę), siedzibę i adres wnioskodawcy,

2) wielkość uprawy konopi włóknistych,

3)  miejsce położenia uprawy, numer działki na której prowadzona będzie uprawa,

4) informację o odmianie konopi włóknistych,

5) informację o rodzaju umowy albo o zobowiązaniu do przetwarzania słomy konopnej na włókno,

6) oświadczenie wnioskodawcy, że nie był karany za popełnienie przestępstwa z art. 63 lub 64 i wykroczenia z art. 65 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii ( t.j. Dz.U. z 2020 poz. 2050 z późn. zm.).

Za wydanie zezwolenia pobiera się opłatę skarbową w kwocie 30,00 zł.

Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie  działalności w zakresie skupu konopi włóknistych na terenie województwa podkarpackiego znajduje się  na stronie Samorządu Województwa Podkarpackiego www.podkarpackie.pl w zakładce „Rolnictwo” – „Mak i konopie włókniste”.                                                                                                                  

Wójt

/-/ Marcin Kut