Wójt Gminy Wiśniowa ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora

1. Szkoły  Podstawowej  im. Jana Pawła II w Szufnarowej

Szufnarowa 101,  38-124 Wiśniowa

I. Nazwa i adres organu prowadzącego:

Gmina Wiśniowa,  38-124  Wiśniowa  150

II. Wymagania wobec kandydatów:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia warunki wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmującą stanowisko dyrektora   oraz   inne   stanowisko   kierownicze  w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2021 r. poz. 1449).

III.   Wymagane dokumenty:

1. Oferty kandydatów przystępujących do konkursu powinny zawierać;

a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły.

b) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierającego w szczególności informację o:

–     stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo

–     stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

–     stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

c) oświadczenia zawierającego następujące dane osobowe kandydata:

–     imię (imiona) i nazwisko,

–     datę i miejsce urodzenia,

–     obywatelstwo,

–     miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

d) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających   posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2): świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,

e) poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

f) w przypadku cudzoziemca poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii:

– dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (t .j Dz. U 2021 r. poz. 672) lub

– dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub

       – dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego.

g) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

h) oświadczenia, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

i) oświadczenia, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

j) oświadczenia, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t. j Dz. U. 2021 r. poz. 289),

k) oświadczenia o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 1633 z późn. zm. ) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,

l) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,

m) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

n)  w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego – oświadczenia, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 z późn. zm. ) lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.) lub karą dyscyplinarną o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U z 2017 r. poz. 2183 z późn zm.),

o) oświadczenia, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

p) klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia opatrzoną własnoręcznym podpisem.

Składane dokumenty winny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem, składane kserokopie należy potwierdzić za zgodność z oryginałem oraz datę  ich składania, strony winny być parafowane.

Na żądanie organu prowadzącego publiczną szkołę, kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały powyższych dokumentów.

Składanie ofert:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym kandydata,  oraz dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szufnarowej)” w sekretariacie  Urzędu  Gminy w Wiśniowej  lub pocztą na adres: Urząd  Gminy w Wiśniowej, 38- 124 Wiśniowa 150, w terminie do dnia 20.04.2023 roku do godz. 15.00. Decyduje data i godzina  wpływu.

Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.

a. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

b. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana zarządzeniem Wójta Gminy w Wiśniowej.

c. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie, nie później niż 7 dni przed terminem posiedzenia komisji konkursowej.

d. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Wiśniowej, telefon: 17 2775087.

e. Kandydat zgłasza się na konkurs z dokumentem tożsamości.

Wójt Gminy Wiśniowa

Marcin Kut