XXXII sesja Rady Gminy Wiśniowa

Zawiadamiam, że w dniu 10 listopada 2021 r. (środa) o godz. 8.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Wiśniowej odbędzie się XXXII sesja Rady Gminy Wiśniowa.

Proponowany porządek obrad:

 1. Wręczenie zaświadczeń nowo wybranemu Radnemu i Sołtysowi.
 2. Ślubowanie Radnego.
 3. Przyjęcie protokołu XXXI sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami Rady Gminy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie gminy Wiśniowa.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Wiśniowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa
  w art. 3 ust.3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2022 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród za osiągnięte wyniki sportowe.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nagród Gminy Wiśniowa za osiągnięcia w działalności sportowej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Wiśniowa na 2021 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/66/2019 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania składów liczbowych i osobowych stałych komisji Rady Gminy Wiśniowa.
 14. Wolne wnioski, zapytania i informacje.

Przewodniczący Rady Gminy

         Ryszard Strzępek