Zmiany w programie czyste powietrze – „Czyste Powietrze +”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej w Rzeszowie informuje, że z dniem 15.07.2022 r. uruchomiono nową wersję Programu „Czyste Powietrze”:

„Czyste Powietrze +”

Zmiana Programu umożliwi Beneficjentom uprawnionym do podwyższonego lub  najwyższego poziomu dofinansowania otrzymanie prefinansowania przedsięwzięcia (wypłaty części kwoty dotacji w formie zaliczki).

Prefinansowanie będzie mogło być wypłacone na podstawie umowy dotacji z prefinansowaniem, zawartej z Beneficjentem zgodnie z obowiązującym po zmianie:

 • Programem priorytetowym,
 • wzorem formularza wniosku o dofinansowanie w formie dotacji z prefinansowaniem wraz instrukcją wypełniania,
 • Regulaminem naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.      

Warunki dotacji z prefinansowaniem:

 1. Rozwiązanie dostępne wyłącznie dla Beneficjentów 2) i 3) części PPCP;
 2. W przypadku kiedy Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie przed dniem 15.07.2022 r., ale nie zawarł umowy o dofinansowanie, może wycofać wniosek i złożyć go ponownie na nowych warunkach Programu, z zastrzeżeniem spełnienia wymogów dotyczących terminu rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia wskazanych w Programie;
 3. Możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie;
 4. Termin realizacji przedsięwzięcia, na które udzielona została dotacja z prefinansowaniem, wynosi 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie;
 5. Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji z prefinansowaniem można składać wyłącznie poprzez system Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD) pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl
 6. wyłącznie w wersji elektronicznej, gdy wnioskodawca dysponuje podpisem elektronicznym (podpis kwalifikowany lub profil zaufany);
 7. w przypadku braku podpisu elektronicznego, konieczne jest dostarczenie również wersji papierowej wniosku z wymaganymi podpisami;

                Wersje papierowe wniosków o dofinansowanie można dostarczać:

 • za pośrednictwem gmin, które zawarły porozumienia w sprawie ustalenia zasad wspólnej realizacji programu priorytetowego „Czyste Powietrze” z WFOŚiGW, lub
 • poprzez nadanie do właściwego WFOŚiGW w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (w latach 2016-2025 funkcję operatora wyznaczonego w rozumieniu tej ustawy pełni Poczta Polska S.A.) lub
 • bezpośrednio do właściwego WFOŚiGW;
 • Warunkiem skorzystania z prefinansowania jest załączenie do wniosku o dofinansowanie podpisanej umowy z wykonawcą na realizację określonego zakresu przedsięwzięcia z opcją prefinansowania. Zaleca się wykorzystanie wzoru umowy udostępnionego na Portalu Beneficjenta. Przewidziano, że możliwe jest zawarcie nie więcej niż 3 umów z wykonawcami z opcją prefinansowania. Pozostałe środki z przysługującej dotacji przekazane zostaną na podstawie przedstawionych dokumentów rozliczeniowych;
 • Niektóre warunki przyznania i wypłaty dofinansowania:
  • wnioski o dotację z prefinansowaniem rozpatrywane będą w terminie do 14 dni od dnia wpływu do Funduszu;
  • środki prefinansowania, w wysokości do 50% maksymalnej wysokości dotacji przypadającej na dany zakres przedsięwzięcia zawarty w umowie z wykonawcą, zostaną wypłacone na rachunek wykonawcy w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy o dofinansowanie z Beneficjentem, lecz nie wcześniej niż 14 dni przed datą rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy Beneficjenta z wykonawcą. Pozostałe środki należnej dotacji będą wypłacane na podstawie przedstawionych dokumentów rozliczeniowych załączonych do wniosku o płatność w maksymalnie 3 częściach;
  • po zrealizowaniu przedsięwzięcia, Beneficjent musi złożyć wniosek o płatność zawierający fakturę końcową, protokół odbioru potwierdzający wykonanie całości przedsięwzięcia oraz potwierdzenie uregulowania wkładu własnego przez Beneficjenta;
  • wyboru wykonawcy Beneficjent dokonuje na własne ryzyko;
  • termin realizacji przedmiotu umowy zawartej przez Beneficjenta z wykonawcą powinien dawać realną możliwość zakończenia przedsięwzięcia w okresie zgodnym z Programem;
  • warunkiem przy podpisaniu umowy między Wnioskodawcą a wykonawcą jest, to, aby wykonawca działał na rynku usług budowlanych, remontowych lub montażowych co najmniej od 1 roku, albo posiadał doświadczenie w realizacji co najmniej pięciu inwestycji dla Beneficjentów w programie priorytetowym „Czyste Powietrze”.

Dla Beneficjentów niezainteresowanych prefinansowaniem oraz kwalifikujących się do podstawowego poziomu dofinansowania obowiązuje wzór formularza wprowadzony 25 stycznia 2022 r.

Pełna dokumentacja po wprowadzonych zmianach znajduje się na stronie internetowej Funduszu pod linkiem: https://beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl/