Dane o wdrażaniu programu „Czyste Powietrze” na terenie gminy Wiśniowa

Zgodnie z zapisami najnowszej wersji Porozumienia, WFOŚIGW jest zobligowany do udostępnienia gminom aktualnych danych o wdrażaniu programu „Czyste Powietrze” na terenie danej gminy, w celu umieszczenia ich przez Gminy na tablicy informacyjnej i stronie internetowej Gminy – dane o liczbie złożonych wniosków o dofinansowanie, liczbie zawartych umów, liczbie zrealizowanych przedsięwzięć, kwocie wypłaconych dotacji.

Powyższe dane dotyczące Programu „Czyste Powietrze” w Gminie Wiśniowa kształtują się następująco:

Liczba złożonych wniosków – 93

Liczba zawartych umów – 79

Liczba przedsięwzięć zrealizowanych – 42

Kwota wypłaconych dotacji –  liczba 54 – kwota  –  838 854,43 zł