Gmina Wiśniowa jednym z partnerów projektu Województwa Podkarpackiego Life Podkarpackie – żyj i oddychaj

W dniu 03.07.2024r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego Wójt Gminy Wiśniowa  Pan Marcin Kut podpisał umowę partnerską na realizację przedsięwzięcia pn.: „LIFE IP – Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: „Podkarpackie – żyj i oddychaj”. Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej oraz środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Gmina Wiśniowa jest jedną z 61 gmin w regionie, które są partnerami projektu wraz z innymi Instytucjami, jednostkami: Województwem Podkarpackim (beneficjentem koordynującym, Instytutem Technologii Paliw i Energii, Stowarzyszeniem „EKOSKOP”, Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego, Stowarzyszeniem na rzecz efektywności im. Prof. Krzysztofa Żmijewskiego oraz jednym partnerem zagranicznym.

Całkowity budżet projektu przypadający na Gminę Wiśniowa wynosi 882.459,00 zł w tym:

  • z Programu LIFE Unii Europejskiej – 529.475,00 zł
  • ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 308.860,00 zł
  • wkład własny gminy 44.124,00 zł.

Program LIFE (Program Działań na Rzecz Środowiska i Klimatu) to jedyny instrument finansowy Unii Europejskiej poświęcony wyłącznie współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska, w tym przyrody oraz wpływu człowieka na klimat i dostosowania się do jego zmian. Jego głównym celem jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja unijnej polityki w tym zakresie, a także identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących środowiska i klimatu.

Jak zakłada program, już w tym roku w każdej z 61 gmin mają rozpocząć pracę gminni Doradcy ds. powietrza i energii, którzy będą wspierać mieszkańców. Mają pomagać w wyborze ekologicznego źródła ciepła, doradzać, w jaki sposób uzyskać dofinansowanie do wymiany pieca, termomodernizacji budynków oraz z jakiej oferty i rozwiązania skorzystać.

Doradca będzie mieć także możliwość wykonywania świadectw  energetycznych dla budynków gminnych, co jest szczególnie istotne w obecnym systemie prawnym, dzięki ukończeniom studiów podyplomowych zaplanowanych w ramach projektu.

Wsparcie w realizacji uchwał Sejmiku Województwa, tj. Programu Ochrony Powietrza i uchwały antysmogowej, jest kolejną korzyścią wynikającą z uczestnictwa w projekcie. Te uchwały obligują gminę do działań zmierzających do poprawy jakości powietrza.

Ponadto, gminy biorące udział w projekcie będą miały preferencje podczas oceny wniosków o dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Podkarpacia na lata 2021-2027, co zwiększy ich szanse na uzyskanie dodatkowych środków finansowych.

Wdrożenie systemu zarządzania energią w ramach projektu przyczyni się do odpowiedzialnego zaopatrzenia mieszkańców w energię cieplną i elektryczną oraz pozwoli na obniżenie zużycia energii w budynkach gminnych.

Projekt LIFE Podkarpackie przewiduje również szeroko zakrojone kampanie informacyjno-edukacyjne, które podniosą świadomość mieszkańców na temat problemów związanych
z jakością powietrza i konieczności podejmowania działań na rzecz ich rozwiązania.

Projekt oferuje różnorodne formy edukacji oraz fachowe doradztwo świadczone przez ekspertów. Planowane są szkolenia, konferencje, panele dyskusyjne oraz warsztaty, zarówno stacjonarne, jak i zdalne. Wymiana dobrych praktyk znacząco przyczyni się do efektywnej realizacji zakładanych celów.

Realizacja projektu planowana jest na lata 2024-2033.