Od 22 kwietnia obowiązują nowe zasady w programie „Czyste Powietrze”

1. Uszczelnienie listy ZUM dotyczy wszystkich

Obecna wersja programu z dnia 22.04.2024 r. zobowiązuje wnioskodawców – od 14.06.2024 r. – do wyboru pomp ciepła oraz kotłów zgazowujących drewno i kotłów na pellet tylko z tych wpisanych na listę ZUM. To ma być gwarancja wyboru urządzeń o potwierdzonej jakości, czyli takich, które spełniają deklarowane w karcie produktu i etykiecie energetycznej parametry oraz rzeczywiście przełożą się na efektywniejsze (tańsze) ogrzewanie polskich domów.
Nowe zasady stwarzają trzy opcje dla wnioskodawców:
1.  wniosek złożony do 21.04 – pozwala na dotację na urządzenia spoza listy ZUM;
2.  wniosek złożony od 22.04 i dowód zakupu urządzenia do 13.06 – pozwala na dotację na urządzenia spoza listy ZUM;
3.  wniosek złożony od 22.04 i dowód zakupu urządzenia od 14.06 – dotacja tylko na urządzenia z listy ZUM.

2. Wprowadzenie ograniczenia możliwości wnioskowania w ramach Części 3) (najwyższy poziom dofinansowania).

Beneficjent, który skorzysta z dofinansowania w ramach Część 3) Programu na dany budynek/lokal mieszkalny na podstawie wniosku o dofinansowanie złożonego od 22.04.2024 r. będzie mógł wnioskować o dofinansowane na kolejne budynki/lokale mieszkalne, po zakończeniu okresu przejściowego, tj. od dnia 14.06.2024 r. tylko w ramach Części 1) Programu (podstawowy poziom dofinansowania).  Zmiana ta ma na celu ograniczenie wielu nadużyć. 

Tutaj też – podobnie jak przy liście ZUM – obowiązuje okres przejściowy do 13.06.2024 r. włącznie.
Nowe reguły dotyczące najwyższego dofinansowania należy rozumieć tak, że:
•    Wniosek o dotację złożony do 21.04 – zmiany Cię nie dotyczą;
•    Wniosek o dotację złożony od 22.04 do 13.06 – okres przejściowy, uwzględniający poniższy warunek;
•    Wniosek o dotację złożony od 14.06 lub później – zmiany Cię dotyczą, jedna szansa na dotację w ramach najwyższego poziomu dofinansowania (część 3) programu) o ile już wcześniej (od 22.04) nie udzielono Ci dotacji z części 3) programu na inny budynek/lokal mieszkalny.

3. Prefinansowanie i pełnomocnictwo uszczegółowione

W trosce o osoby biorące dotacje zostały wprowadzone też nowe zapisy umowne dot. dotacji z prefinansowaniem (wypłata zaliczki na konto wykonawcy będzie możliwa dopiero po złożeniu do wfośigw podpisanej własnoręcznie przez beneficjenta dyspozycji wypłaty zaliczki z kopią faktury zaliczkowej).

 W przypadku składania wniosku o dotację z „Czystego Powietrza” przez pełnomocnika, teraz wymagane jest pełnomocnictwo z podpisem własnoręcznym wnioskodawcy notarialnie poświadczonym (czyli z podpisem własnoręcznym złożonym przez wnioskodawcę na pełnomocnictwie w obecności notariusza, bądź wcześniej złożonym podpisem uznanym przez wnioskodawcę przed notariuszem za własnoręczny).

Jednocześnie został określony czas na złożenie wniosku o płatność, rozliczającego zakres przedsięwzięcia wynikający z danej umowy z wykonawcą, do 120 dni od daty wypłaty zaliczki dotyczącej realizacji tej umowy w wykonawcą. Brak złożenia wniosku o płatność rozliczającego zakres przedsięwzięcia wynikający z umowy w wykonawcą ww. terminie skutkować będzie brakiem możliwości rozliczenia danej umowy z wykonawcą i tym samym może uruchomić proces wypowiedzenia umowy o dofinansowanie przez WFOŚiGW. 

4.  Doprecyzowanie, jakie koszty nie będą kosztami kwalifikowanymi.

Nie będą kwalifikowane koszty w ramach Programu w sytuacji, gdy małżonek Beneficjenta pozostający z nim w ustawowej wspólności majątkowej, jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, dokonuje sprzedaży lub dostawy lub wykonuje usługę i wystawia fakturę lub równoważny dokument księgowy na Beneficjenta (obowiązuje dla wszystkich wniosków o dofinansowanie niezależnie od daty wystawienia faktury jak również dla obecnej i wcześniejszej wersji Programu). 

5. Zmiana okresu wydatkowania środków przez WFOŚiGW

Wydłużono okres wydatkowania środków przez WFOŚiGW z 30.09.2029 r. do 31.12.2029 r.

6. Zmiana wymaganej dokumentacji

W konsekwencji wprowadzonych zmian Programu, zmianie uległa również dokumentacja wdrożeniowa, w tym m.in. wzór wniosku o dofinasowanie oraz wzór wniosku o płatność wraz z instrukcjami ich wypełniania. 

Więcej informacji nt. wprowadzonych zmian można uzyskać:

1) na stronie Programu „Czyste Powietrze” https://czystepowietrze.gov.pl/ , 

2) na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, na Portalu Beneficjenta:  https://beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl/ ,

3) w Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym  Programu Czyste Powietrze znajdującym się w Urzędzie Gminy Wiśniowa, p. II, pok. 10. Punkt jest czyny we wtorki i czwartki w godzinach 10.00-15.00.