Punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze”

17 maja 2021 r. Gmina Wiśniowa podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie dotyczące realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. „Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych przez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

W ramach podpisanego porozumienia od 21 czerwca 2021 roku, zostanie w naszej gminie uruchomiony punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze”, który będzie czynny w poniedziałki w godzinach od 12.00 do 17.00 i czwartki w  godzinach od 10.00 do 15.00. Punkt będzie zlokalizowany w budynku Urzędu Gminy Wiśniowa, 38 – 124 Wiśniowa 150,  pok. nr 4.

Porozumienie umożliwi mieszkańcom gminy złożenie wniosku za pośrednictwem Urzędu Gminy Wiśniowa oraz wsparcie wnioskodawców w zakresie przygotowywania wniosków o dofinansowanie.

Pracownik Urzędu Gminy w ramach ww. punktu udzieli również pomocy Wnioskodawcom przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, w tym przy poprawnym wypełnieniu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych dokumentów.

 Program skierowany jest do osób fizycznych, które są:

 • właścicielami/ współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Program obejmuje dwie grupy beneficjentów:

 • uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania – osoby, których roczny dochód nie przekracza 100 000 zł;
 • uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty:

– 1400 zł – w gospodarstwie wieloosobowym,

– 1960 zł – w gospodarstwie jednoosobowym.

Ponadto w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód Beneficjenta uprawnionego do podwyższonego poziomu dofinansowania, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekracza trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę  określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującego w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do WFOŚiGW, powinna uzyskać, do dnia złożenia wniosku zaświadczenie o  wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Zakres wsparcia:

Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Poziom dofinansowania:

 • do 30 000 zł – podstawowy poziom dofinansowania przy rocznych dochodach wnioskodawcy 100 000 zł,
 • do 37 000 zł – podwyższony poziom dotacji przy miesięcznych dochodach na osobę do 1400 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub do 1960 zł (gospodarstwo jednoosobowe).

Warunki dofinansowania:

 1. W ramach Programu można dofinansować zakup i montaż jednego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu.
 2. W przypadku gdy budynek/lokal mieszkalny jest podłączony do sieci dystrybucji gazu, w ramach Programu nie udziela się dofinansowania na zakup i montaż kotła na paliwo stałe w tym budynku/ lokalu mieszkalnym.
 3. Wymieniane źródło ciepła na paliwo stałe musi być trwale wyłączone z użytku.
 4. Na przedsięwzięcie realizowane w budynkach, na budowę których po 31 grudnia 2013 r.

– został złożony wniosek o pozwolenie na budowę lub odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego;

– zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwolenie na budowę, nie udziela się dofinansowania na ocieplenie przegród budowlanych, zakup/montaż stolarki okiennej i drzwiowej.

 1. Nie udziela się dofinasowania na przedsięwzięcia, dla których wnioskowana kwota dotacji jest niższa niż 3 tysiące złotych. Warunek nie dotyczy przedsięwzięć, w zakresie których jest zakup i montaż źródła ciepła.
 2. Jeśli w budynku mieszkalnym wydzielono lokale mieszkalne, dotacja przysługuje osobno na każdy lokal.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 17  2775 063, wewnętrzny 26 (w poniedziałki w godzinach od 12:00 do 17:00 i czwartki w  godzinach od 10:00 do 15:00).

na stronie Programu „Czyste Powietrze” www.czystepowietrze.gov.pl

oraz na stronie  internetowej WFOŚiGW w Rzeszowie:  www.beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl.

Przydatne linki:

www.bip.wfosigw.rzeszow.pl

https://beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl/wymagana-dokumentacja

Lista zielonych urządzeń i materiałów:

https://lista-zum.ios.edu.pl/

Kalkulator dotacji:

https://www.czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/

Kalkulator grubości izolacji:

https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/