Uchwała antysmogowa

Informujemy, że od 1 czerwca 2018 r. na terenie województwa podkarpackiego obowiązuje uchwała Nr LII/869/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzania na obszarze województwa podkarpackiego ograniczeń w zakresie instalacji, w których następuje spalanie paliw (uchwała antysmogowa), której celem jest ograniczenie tzw. niskiej emisji z sektora komunalno-bytowego, będącej główną przyczyną przekroczeń norm jakości powietrza w naszym województwie.

Uchwała wprowadziła okresy przejściowe na wymianę starych, wysokoemisyjnych kotłów c.o. (kopciuchy). W efekcie jej działania do końca 2027 roku w województwie nie powinny funkcjonować kotły na paliwo stałe, niespełniające standardów emisyjnych klasy 5.

Mieszkańcu gminy Wiśniowa, jeżeli posiadasz:

  • kocioł na węgiel lub drewno, który nie spełnia wymogów co najmniej klasy 3, to do 1 stycznia 2022 roku musisz go wymienić. Stary kocioł możesz zastąpić: ogrzewaniem gazowym, elektrycznym, pompą ciepła, kotłem na lekki olej opałowy lub kotłem na węgiel czy drewno spełniającym wymogi ekoprojektu;
  • kocioł na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4, to musisz go wymienić do 1 stycznia 2028 roku;
  • kocioł na węgiel lub drewno klasy 5, to możesz go używać bezterminowo;
  • kominek, to od 1 stycznia 2023 roku będzie dopuszczone używanie tylko urządzeń, które spełniają wymagania ekoprojektu lub mają sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80%. Dane dotyczące sprawności cieplnej powinny być zapisane w dokumentacji technicznej lub instrukcji kominka lub pieca. Urządzenia grzewcze, które nie spełniają tych wymagań, będą musiały zostać wyposażone w urządzenia redukujące emisję pyłu np. elektrolity.

Ponadto od 1 czerwca 2018 r. we wszystkich instalacjach wskazanych w uchwale antysmogowej zakazuje się stosowania paliw, które nie spełniają wyznaczonych kryteriów jakościowych, tj.:

  • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
  • mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
  • paliw o uziarnieniu poniżej  5 mm i zawartości popiołu powyżej 12%,
  • biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20%, więc spalanie paliw stałych, tj. węgiel czy drewno odpowiedniej jakości jest dopuszczone. 

Kary

  • Osoba naruszająca przepisy uchwały antysmogowej może być ukarana mandatem do 500 zł lub grzywną do 5 000 zł.
  • Udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzenia kontroli w zakresie ochrony środowiska jest przestępstwem zagrożonym karą aresztu na podstawie art. 225 kodeksu karnego.

Skąd wziąć pieniądze na wymianę kotła?

Można skorzystać z Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, w ramach którego oferowane są dotacje do wymiany kotłów, montażu OZE oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych.

Aby uzyskać szczegółowe informacje, przyjdź do punktu konsultacyjno-informacyjnego w Urzędzie Gminy Wiśniowa, który jest czynny w poniedziałki w godzinach 12:00 do 17:00 i w czwartki w godzinach od 10.00 do 15.00, pokój nr 4, tel. (17) 2775 063 wew. 26.