Nabór wniosków o udzielenie dotacji w zakresie odbioru, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest

Wójt Gminy Wiśniowa ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji, poniesionych na realizację przedsięwzięć w zakresie odbioru, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest pochodzących z rozbiórki dachów budynków mieszkalnych, gospodarczych i innych lub pochodzących z elewacji budynków na terenie Gminy Wiśniowa.

  1. Wniosek o udzielenie dotacji należy składać w Urzędzie Gminy Wiśniowa pokój nr 10 – Referat Środowiska i Rolnictwa,
  2. Wnioski przyjmowane są bezterminowo,
  3. Rozpatruje się wyłącznie wnioski kompletne, według kolejności ich wpływu,
  4. Pozytywne rozpatrzenie wniosku jest podstawą do zawarcia umowy o udzielenie dotacji celowej pomiędzy Gminą a Wnioskodawcą,
  5. O sposobie rozpatrzenia wniosku oraz terminie zawarcia umowy wnioskodawca informowany jest telefonicznie lub pisemnie,
  6. Przyznanie dotacji celowej uzależnione jest od środków zabezpieczonych w budżecie Gminy Wiśniowa w danym roku budżetowym. Pozytywne rozpatrzenie wniosków, które wykraczają poza możliwości finansowe Gminy w danym roku kalendarzowym, będzie stanowiło podstawę do zawarcia umowy w następnym roku budżetowym,
  7. Do wniosku należy dołączyć wypis z rejestru budynków lub wypis z rejestru gruntów aktualny na dzień złożenia wniosku,
  8. Wzór wniosku dostępny jest w Urzędzie Gminy Wiśniowa oraz na stronie internetowej Gminy (https://wisniowa.pl ).