Informacja dla mieszkańców dotycząca wydawania zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości po dniu 17.06.2017r.

W związku z przyjętą przez Sejm RP nowelizacją ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. 2017, poz. 1074) Wójt Gminy Wiśniowa informuje:

Z dniem 17.06.2017r. wchodzi w życie ustawa z dnia 11 maja 2017r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. 2017, poz. 1074), która wprowadziła do ustawy o ochronie przyrody zmiany, na podstawie których wprowadzono obowiązek dokonywania zgłoszeń w odniesieniu do drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zgodnie z zapisami art. 83f ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie przyrody znowelizowanej ustawy, nie ma konieczności uzyskania zezwolenia na usuniecie:

1. drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

b)65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew,

 

2. krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2;

 

Stosownie do art. 87 f wprowadzono nowe obowiązki na właścicieli nieruchomości (wyciąg)

Ust. 4 Właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa do organu, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:

a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;

b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;

c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

 

Ust. 5. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 4 ustawy, zawiera imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte, oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

Wzór zgłoszenia, o którym mowa można pobrać ze strony internetowej zakładka: Obsługa klienta, wzory dokumentów lub odebrać w Urzędzie Gminy Wiśniowa.

 

Ust. 6. Organ, o którym mowa w art. 83a ust. 1, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin w celu ustalenia, odpowiednio:

1) nazwy gatunku drzewa;

2) obwodu pnia ustalonego na wysokości 5 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:

a) posiada kilka pni – obwodu każdego z tych pni,
b) nie posiada pnia – obwodu pnia poniżej korony drzewa.

Ust. 7. Z oględzin sporządza się protokół.

Ust. 8. Po dokonaniu oględzin organ, o którym mowa w art. 83a ust. 1, w terminie 14 dni od dnia oględzin może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.

Ust. 12. Organ, o którym mowa w art. 83a ust. 1, może przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 8, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w ust. 8, oraz uprawnia do usunięcia drzewa. (opłata skarbowa 17 zł będzie konieczna do wniesienia przez właściciela nieruchomości).

Ust. 13. W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4.

Ust. 17. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ, o którym mowa w art. 83a ust. 1, uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

Ust. 18. Opłata, o której mowa w ust. 17, jest pobierana przez organ, o którym mowa w art. 83a ust. 1. Przepisy art. 85 i art. 87 stosuje się odpowiednio.

Ust. 19. Organ, o którym mowa w art. 83a ust. 1, udostępnia protokół oględzin, o którym mowa w ust. 7.