Konsultacje społeczne w sprawie sporządzenia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wiśniowa na lata 2017-2023

Obwieszczenie o konsultacjach społecznych

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), w związku z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353)– zwanej dalej ustawą OOŚ,

Informuję

o rozpoczęciu konsultacji społecznych w postępowaniu w sprawie sporządzenia

„Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wiśniowa na lata 2017-2023”

28 marca 2017r. rozpoczynają się konsultacje społeczne projektu dokumentu pn.: „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Wiśniowa na lata 2017-2023”. Celem konsultacji społecznych jest zapoznanie się społeczności lokalnej z treścią dokumentu oraz zebranie opinii i uwag.

 

Z treścią Programu można się zapoznać:

  • W Urzędzie Gminy Wiśniowa, pokój nr 8b,
  •  Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wiśniowa wisniowa.bip.gov.pl
  • Na stronie internetowej Urzędu Gminy Wiśniowa  www.wisniowa.pl

 

Uwagi oraz wnioski do ww. projektu Programu można składać do 18 kwietnia 2017r.

Zgodnie z art. 40 ustawy OOŚ uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej za pomocą formularza uwag, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym (na adres: gmina@wisniowa.pl z tytułem: Uwagi do LPR). Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Wiśniowa. Na podstawie art. 41 ww. ustawy uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Jednocześnie informuję, że Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Wiśniowa zostanie uchwalony przez Radę Gminy Wiśniowa po zaopiniowaniu przez Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Rzeszowie, Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz po zakończeniu konsultacji społecznych.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wiśniowa (wisniowa.bip.gov.pl),na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Wiśniowa oraz w dzienniku Super Nowości.

 

Wójt Gminy Wiśniowa