Marszałek Województwa Podkarpackiego przypomina o obowiązkach sprawozdawczych

Marszałek Województwa Podkarpackiego przypomina o spoczywających na prowadzących działalność gospodarczą obowiązkach sprawozdawczych w zakresie ochrony środowiska.

Nieprzedłożenie stosownych sprawozdań, wykonanie tego obowiązku nieterminowo lub niezgodnie ze stanem faktycznym podlega karze grzywny

 

skmbt_c454e17021409130_0001