Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji – Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne dot. charakterystyki obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji gminy Wiśniowa.

Obszar zdegradowany to obszar, na którym zidentyfikowano stan kryzysowy spowodowany koncentracja negatywnych zjawisk społecznych, współwystępujących z negatywnymi zjawiskami w co najmniej jednej ze sfery gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej.

Obszar rewitalizacji to obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, na którym, z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju
lokalnego, zamierza się prowadzić rewitalizacje.

plakat_lpr