Projekt „WSPARCIE W STARCIE” – dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

PODKARPACKA IZBA GOSPODARCZA W KROŚNIE
OGŁASZA
NABÓR KANDYDATÓW DO PROJEKTU ”WSPARCIE W STARCIE”

 

Przyjdź do nas – wierzymy w Twój pomysł na biznes !

TERMIN NABORU: 20.09.2016 – 03.10.2016 r.

Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie w okresie od 01.08.2016 r. do 31.05.2018 r. realizuje projekt „WSPARCIE W STARCIE”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości.

W ramach projektu można otrzymać wsparcie finansowe w kwocie do 23 000 zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe 900 zł przez pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności.

DO UDZIAŁU W PROJEKCIE ZAPRASZAMY OSOBY SPEŁNIAJĄCE PONIŻSZE KRYTERIA:

osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, zamieszkujące Podkarpacie (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie jednego z powiatów: krośnieńskiego, miasta Krosna, jasielskiego, sanockiego, leskiego, bieszczadzkiego, brzozowskiego i strzyżowskiego, zamierzające założyć własną firmę, w wieku powyżej 29 roku życia, będące w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.: osoby od 50 roku życia, osoby długotrwale bezrobotne, kobiety i osoby niepełnosprawne.

Priorytetowo traktowane będą osoby należące do powyższej grupy, które jednocześnie są rodzicami/opiekunami prawnymi posiadającymi co najmniej 3 dzieci do 18 roku życia.

W RAMACH PROJEKTU PRZEWIDUJEMY NASTĘPUJĄCE FORMY WSPARCIA:

  • bezzwrotną dotację na założenie firmy w wysokości do 23.000,00 PLN,
  • wsparcie pomostowe w wysokości 900,00 PLN na każdy miesiąc wypłacane  przez pierwsze 12 miesięcy prowadzenia firmy,
  • wsparcie szkoleniowo-doradcze przed założeniem działalności gospodarczej
  • specjalistyczne doradztwo w zakresie rozliczania dotacji po założeniu działalności gospodarczej.

Szczegółowe informacje o projekcie oraz wzory dokumentów są dostępne na stronie www.pigkrosno.pl

Dokumenty aplikacyjne będzie można składać od 20 września do 3 października 2016 r. w godz. od 7.30 – 15.30 (od poniedziałku do piątku), na poniższy adres Biura Projektu lub przesłać za pośrednictwem poczty lub kuriera, na adres: Podkarpacka Izba Gospodarcza, ul. Tysiąclecia 3, 38-400 Krosno (decyduje data wpływu dokumentów).

 BIURO PROJEKTU:

Podkarpacka Izba Gospodarcza
Ul. Tysiąclecia 3
38 – 400 Krosno

Tel./fax 13 43 234 47

Osoby do kontaktu:

Anna Brzezińska – a.brzezinska@pigkrosno.pl

Izabela Jaźwiecka – i.jazwiecka@pigkrosno.pl

www.pigkrosno.pl

 

plakat_wsparcienastarcie