Waloryzacja rolniczych świadczeń emerytalno-rentowych – marzec 2017

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 1 marca 2017 r. emerytury i renty przysługujące do dnia 28 lutego 2017 r. podlegają podwyższeniu – zgodnie z art. 5, 6, 7 i 8 ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 2) – wskaźnikiem waloryzacyjnym wynoszącym 100, 44%, nie mniej niż o kwotę 10 zł.

Oznacza to, że jeżeli kwota waloryzacji wyniesie mniej niż 10 zł, świadczenia podwyższa się poprzez dodanie kwoty 10 zł do kwoty świadczenia przysługującej w dniu 28 lutego 2017 r.

W taki sposób od dnia 1 marca 2017 r. zostaną podwyższone wszystkie emerytury i renty rolnicze wypłacane na dzień 28 lutego 2017r.

Jeżeli w wyniku podwyżki świadczenie jest niższe od kwoty najniższej emerytury pracowniczej ( od 1 marca 2017 r. 1.000 zł) – podwyższa się je z urzędu do kwoty 1.000 zł.

Nie zostaną podwyższone do kwoty 1.000 zł :

  • emerytury przyznane na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników czyli tzw. wcześniejsze emerytury rolnicze,
  • emerytury częściowe,
  • świadczenia, których wypłata została zawieszona stosownie do art. 28 lub 34 ustawy
    o ubezpieczeniu społecznym rolników, tj. w związku z prowadzeniem działalności rolniczej lub osiąganiem przychodów z tytułu zatrudnienia,
  • emerytury i renty z ubezpieczenia pobierane w zbiegu z emeryturą lub rentą z innego ubezpieczenia społecznego, jeżeli suma tych świadczeń przekracza kwotę najniższej emerytury pracowniczej tj. 1.000 zł ( dotyczy również pobierania jednocześnie dwóch emerytur z ZUS i KRUS), z wyjątkiem renty rodzinnej wypłacanej w zbiegu z rentą socjalną,
  • emerytury i renty wypłacane w wysokości pro-rata

Od zwaloryzowanej kwoty świadczenia emerytalno-rentowego zostanie potrącona zaliczka na podatek dochodowy i składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Od 1 marca 2017r. wzrastają również kwoty dodatków przysługujących do emerytur i rent i wyniosą:
–   dodatek pielęgnacyjny i za tajne nauczanie – 209,59 zł,

–   dodatek dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy  i samodzielnej egzystencji – 314,39 zł,

–   dodatek kombatancki – 209,59 zł

–   dodatek kompensacyjny – 31,44 zł,

–   dodatek dla sieroty zupełnej – 393,93 zł.

Do kwoty 209,59 zł wzrasta również maksymalna wysokość świadczeń pieniężnych przysługujących byłym żołnierzom górnikom i osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR.

Natomiast nie zmienia się wysokość:

–  ryczałtu energetycznego (166,05 zł miesięcznie),

–   zasiłku pogrzebowego (4.000 zł)

–   zasiłku chorobowego (10 zł za każdy dzień czasowej niezdolności do pracy trwającej

nieprzerwanie co najmniej przez 30 dni),

–   zasiłku macierzyńskiego (1.000 zł miesięcznie).

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przeprowadzi waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych w marcu 2017 roku, a w przypadku emerytur i rent wypłacanych kwartalnie – w kwietniu 2017 r. w ustalonym dla każdego świadczeniobiorcy terminie płatności.

Prezes GUS ogłosił, że przeciętne wynagrodzenie miesięczne w IV kwartale 2016 r. wyniosło 4.218, 92 zł. W związku z podaną przez Prezesa GUS kwotą zmienią się również dopuszczalne kwoty dodatkowych przychodów osiąganych przez emerytów i rencistów. Od dnia 1 marca 2017 r. kwoty te wynoszą:

–   70% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego – 2.953,30 zł ( przychody do tej kwoty nie powodują żadnych zmniejszeń emerytury/renty),

–   130% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego – 5.484,60 zł ( przychody przekraczające tę kwotę powodują zawieszenie emerytury/renty),

–   przychody między kwotą 2.953,30 zł a 5.484,60 zł powodują zmniejszenie emerytury lub renty maksymalnie o kwotę 565,53 zł, a w przypadku renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba, kwota maksymalnego zmniejszenia wynosi 480,73 zł.

Powyższe zasady zawieszenia lub zmniejszenia emerytur i rent dotyczą części uzupełniającej rent rolniczych z tytułu niezdolności do pracy, rent rodzinnych oraz emerytur rolniczych tzw. wcześniejszych i okresowych emerytur rolniczych.

Nie podlegają zawieszeniu ani zmniejszeniu świadczenia osób , które mają ustalone prawo do emerytury rolniczej i osiągnęły powszechny wiek emerytalny bez względu na wysokość osiąganego przychodu. Emeryci ci mogą zarobkować bez ograniczeń.

 

Lucyna Bartman

Kierownik Wydziału Świadczeń (OR KRUS Rzeszów)