Ważna informacja ws. OZE – zwiększenie % dofinansowania, wydłużenie terminu

ozeW związku z podjęciem działań przez Gminę Wiśniowa mających na celu złożenie dokumentacji aplikacyjnej w planowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego naborze wniosków o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Czysta Energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE, w dniach 15-29.09.2016r. zbierano deklaracje chęci uczestnictwa w projekcie z OZE od mieszkańców Gminy Wiśniowa.

Wstępne założenia zakładały, że projekt polegał będzie na budowie różnych rodzajów instalacji OZE, w tym w szczególności instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej i kotłów na biomasę, ale również instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła zlokalizowanych na budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Wiśniowa, przy czym w ramach planowanego projektu możliwe będzie dofinansowanie zakupu i montażu ww. instalacji w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych (kosztów netto), co oznacza wkład własny mieszkańców wyniósłby 30% kosztów netto oraz podatek VAT (tj. 8% w przypadku montażu na budynku mieszkalnym lub 23% w przypadku innej lokalizacji urządzeń, na gruncie czy budynku gospodarczym).

Informuję, iż zgodnie z nowymi wytycznymi dofinansowanie projektu wyniesie 85% kosztów kwalifikowanych, co oznacza konieczność wniesienia wkładu własnego jedynie na poziomie 15% kosztów netto oraz podatek VAT zgodnie z obowiązującymi dotychczas zasadami.

W związku z powyższym wkład własny mieszkańców, którzy dotychczas złożyli deklarację proporcjonalnie zmniejszy się. Jednocześnie informuję o przedłużonym terminie składania wymaganych dokumentów dla wszystkich chętnych do przystąpienia do niniejszego projektu z OZE do dnia 28.10.2016r. (Dokumenty do pobrania ze strony internetowej bądź w siedzibie Urzędu Gminy Wiśniowa).

 

 

Zapraszam do skorzystania z możliwości dofinasowania w ramach OZE,

 

                                                                                    Marcin Kut
Wójt Gminy Wiśniowa

Do pobrania: