XXVIII sesja Rady Gminy Wiśniowa

W dniu 22 lutego 2017 r. (środa) o godz. 9.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Wiśniowej odbędzie się XXVIII sesja Rady Gminy Wiśniowa.

Proponowany porządek obrad:

 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniowej.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Tułkowicach, podporządkowanej Zespołowi Szkolno-Przedszkolnego w Wiśniowej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Jazowej, podporządkowanej Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Wiśniowej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy partnerstwa z gminą Frysztak dla realizacji projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Gminach Wiśniowa i Frysztak” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Czysta Energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Wiśniowa”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
 8. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami Rady Gminy.
 9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 10. Sprawy różne.
 11. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Łukasz Dziok