Konsultacje projektu pn. „Roczny program współpracy Gminy Wiśniowa z organizacjami pozarządowymi

Wójt Gminy Wiśniowa zaprasza organizacje pozarządowe, stowarzyszenia do konsultacji projektu pn. „Roczny program współpracy Gminy Wiśniowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2022 rok”, jeżeli cele statutowe organizacji obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.


Opracowany program będzie stanowić podstawę współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania aktywności pożytku publicznego. Program ten określa zasady, formy i zakres współpracy Gminy Wiśniowa oraz umożliwia zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom poprzez formy powierzania lub wspierania wykonywania tych zadań.

Obowiązek powyższy został wprowadzony ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020, poz.1057 z późn. zm.).
Projekt rocznego programu współpracy Gminy Wiśniowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2022 rok oraz formularz uwag i wniosków jest dostępny na stronie internetowej Gminy Wiśniowa, na bip.wisniowa.pl oraz na tablicach ogłoszeń.


Wszelkie uwagi i propozycje prosimy składać pisemnie w terminie od 7 października 2020 r. do 28 października 2021 r. na załączonym formularzu w Urzędzie Gminy w Wiśniowej, 38-124 Wiśniowa 150