Konsultacje projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Wiśniowa z organizacjami pozarządowymi…

Wójt Gminy Wiśniowa zaprasza organizacje pozarządowe, stowarzyszenia do konsultacji projektu pn. „Roczny program współpracy Gminy Wiśniowa z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 rok”, jeżeli cele statutowe organizacji obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Opracowany program będzie stanowić podstawę współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania
aktywności pożytku publicznego. Program ten określa zasady, formy i zakres współpracy Gminy Wiśniowa oraz umożliwia zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom
pozarządowym i innym podmiotom poprzez formy powierzania lub wspierania wykonywania tych zadań.

Obowiązek powyższy został wprowadzony ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016, poz.1817 z późn. zm.).
Projekt rocznego programu współpracy Gminy Wiśniowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 rok oraz formularz uwag i wniosków jest dostępny na stronie internetowej Gminy Wiśniowa, na bip.wisniowa.pl
oraz na tablicach ogłoszeń.

Wszelkie uwagi i propozycje prosimy składać pisemnie w terminie od 3 do 24 października 2018 r. na załączonym formularzu w Urzędzie Gminy w Wiśniowej, 38-124 Wiśniowa 150

 

Zarządzenie Wójta Gminy Wiśniowa