Nabór wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie działalności klubów sportowych z terenu gminy Wiśniowa

Wójt Gminy Wiśniowa ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie działalności klubów sportowych z terenu gminy Wiśniowa, realizujących zadanie własne Gminy Wiśniowa w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w roku 2023.

I.   TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:

1. Wnioski wraz z załącznikami należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Wiśniowej, 38-124 Wiśniowa 150 lub przesłać pocztą w terminie do dnia 10 października 2022 roku (decyduje data stempla pocztowego).

2. Wnioski złożone po 10 października 2022 roku nie zostaną rozpatrzone.

3. Formularz wniosku, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/308/14 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Wiśniowa (DZ. URZ. WOJ. 2014 poz. 2584 z późn. zm) można pobrać w Urzędzie Gminy Wiśniowa (pokój nr 9) lub w serwisie internetowym www.wisniowa.pl.

II.   WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU:

a) aktualny statut (potwierdzony za zgodność z oryginałem)

b) odpis z właściwego rejestru lub ewidencji potwierdzający status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących lub potwierdzony za zgodność odpis tego dokumentu, wystawiony najpóźniej trzy miesiące przed terminem składania wniosków,

c) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok poprzedni, jeśli podmiot prowadzi działalność przez okres krótszy powinien przedstawić sprawozdanie za okres od daty rozpoczęcia prowadzenia działalności),

III.   ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA:

1. Zasady udzielania dofinansowania rozwoju sportu przez Gminę Wiśniowa określa w/w uchwała

Dotację mogą otrzymywać kluby sportowe, posiadające siedzibę na terenie Gminy Wiśniowa i działające na terenie Gminy Wiśniowa, które prowadzą działania w zakresie sportu, uczestniczą we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach zespołowych lub indywidualnych, niedziałające w celu osiągnięcia zysku.

Z dotacji celowej mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu:

1) realizacji programów szkolenia sportowego, z uwzględnieniem wynagrodzeń dla osób posiadających odpowiednie uprawnienia do przygotowywania zawodnika lub zawodników danego klubu do udziału we współzawodnictwie w określonej dyscyplinie sportu,

2) zakupu sprzętu sportowego,

3) pokrycia kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestniczenia w tych zawodach, w tym m.in. koszty: opłat wpisowych i innych opłat związanych z przynależnością do związku sportowego, ubezpieczenia zawodników, ubezpieczenia zawodów sportowych, obsługi sędziowskiej, obsługi technicznej, spikera, obsługi medycznej, transportu, wynajmu sal i obiektów sportowych,

4) pokrycia kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,

5) sfinansowania stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej,

Z dotacji celowej nie mogą być finansowane ani dofinansowane w szczególności:

1) transfery zawodnika z innego klubu sportowego,

2) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu,

3) zobowiązania klubu z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia,

4) koszty, które wnioskodawca poniósł na realizację przedsięwzięcia przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji.

2 . Oceny wniosków pod względem formalno-prawnym dokonuje komisja powołana przez Wójta Gminy Wiśniowa w oparciu o kryteria wyboru:

1) oddziaływanie zadania na sferę organizacyjną sportu lub współzawodnictwo sportowe i ich rozwój na właściwym poziomie – 3 pkt

2) dotychczasowe wykorzystanie przez wnioskodawcę dotacji z budżetu Gminy Wiśniowa (na podstawie sprawozdań merytorycznych i finansowych z wykorzystania dotacji) – 3pkt

3) wkład własny, w tym finansowy ze środków własnych i z innych źródeł – 3 pkt

4) wyniki we współzawodnictwie sportowym, osiągnięcia, doświadczenie – 3 pkt

5) wiarygodność klubu sportowego na podstawie wymaganych do wniosku załączników – 3 pkt

3. Decyzję o przyznaniu dotacji i jej wysokości dla klubu sportowego podejmuje Wójt Gminy Wiśniowa w ramach środków zaplanowanych na ten cel w budżecie Gminy Wiśniowa na rok następny.

IV.   TERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKÓW:

1. O podziale środków finansowych zainteresowane kluby sportowe zostaną powiadomione pisemnie do 30 stycznia 2023 r.

2. Ogłoszenie o przyznanych dotacjach publikowane będzie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wiśniowa bip.wisniowa.pl oraz w serwisie internetowym www.wisniowa.pl oraz zamieszczane na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wiśniowa.

V.   OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO:

1. Realizacja zleconego klubowi sportowemu zadania następuje po zawarciu z nim umowy.

2. Warunkiem zawarcia umowy o dotację na wsparcie działalności klubów sportowych jest akceptacja przez strony wszystkich postanowień umowy.

3. Przyznana dotacja celowa podlega rozliczeniu finansowemu i rzeczowemu w sprawozdaniu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do w/w uchwały, można pobrać w Urzędzie Gminy Wiśniowa (pokój nr 9) lub w serwisie internetowym www.wisniowa.pl.

4. Klub sportowy otrzymujący dotację celową zobowiązany jest do przedłożenia sprawozdania w terminach określonych w umowie nie później jednak niż 30 dni po zakończeniu realizacji zadania.