Oferta na realizację zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego…

Oferta Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju wsi Szufnarowa – na realizację zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  pn.  Wydanie i promocja albumu „Wieńce żniwne Rozalii Ząbik”  w terminie 15 lipca 2022 r. – 30 września 2022 r. składana w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Urzędzie Gminy w Wiśniowej, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.