Oferta Towarzystwa im. Zygmunta Mycielskiego w Wiśniowej  – na realizację zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Oferta Towarzystwa im. Zygmunta Mycielskiego w Wiśniowej  – na realizację zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  pn.  „Wystawa malarstwa Heleny i Jana Mycielskich”  w terminie –  od 19.08.201 r. do 15.11.2021 r. składana w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Urzędzie Gminy w Wiśniowej, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.