Oferta Towarzystwa im. Zygmunta Mycielskiego w Wiśniowej – na realizację zadania pn. „XVII Międzynarodowy Plener Malarski Wiśniowa pachnąca malarstwem

Oferta Towarzystwa im. Zygmunta Mycielskiego w Wiśniowej – na realizację zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „XVII Międzynarodowy Plener Malarski ‘Wiśniowa pachnąca malarstwem- Zmiana’ ” w terminie – od 25.07.2024 r. do 15.10.2024 r. składana w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Urzędzie Gminy w Wiśniowej, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.