Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie w roku 2024 zadań własnych realizowanych przez organizacje z udziałem środków zewnętrznych

Regulamin otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w roku 2024 zadań własnych realizowanych przez organizacje z udziałem środków zewnętrznych.

Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), Wójt Gminy Wiśniowa ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie w roku 2024 zadań własnych realizowanych przez organizacje z udziałem środków zewnętrznych.

1. Rodzaje i cel realizacji zadań objętych konkursem

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego i udzielenie im wsparcia finansowego na „wkład własny” do realizowanych z udziałem środków zewnętrznych zadań publicznych, będących zadaniami własnymi Samorządu Gminy Wiśniowa.

W ramach konkursu mogą być składane oferty dotyczące realizacji zadań publicznych w zakresie:

1)    działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

2)    kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

W ramach niniejszego otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w roku 2024 zadań własnych realizowanych przez organizacje z udziałem środków zewnętrznych przeznacza się 13.000,00 zł

3. Zasady przyznawania dotacji

1. Do złożenia oferty na ogłoszony konkurs uprawnione są organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust.2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571).

2. Nie wskazuje się maksymalnej wysokości kwoty ubiegania się o dotację.

3.  Podmioty ubiegające się o dotację w ramach konkursu muszą być w trakcie ubiegania się o dofinansowanie/dotację z funduszy zewnętrznych (fundusze Unii Europejskiej oraz inne fundusze zagraniczne, fundusze budżetu państwa, fundusze jednostek samorządu terytorialnego, z wyłączeniem środków z budżetu Gminy Wiśniowa) lub w trakcie realizacji zadania publicznego finansowanego ze źródeł zewnętrznych.

4.  Dofinansowanie nie może być przyznane podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 r., poz. 571), oraz podmiotom które nie wywiązały się z obowiązków w zakresie płacenia składek na ubezpieczenia społeczne czy podatków, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Termin i warunki realizacji zadania

1. Termin realizacji zadnia: do dnia 30 czerwiec 2024 r.

2. W przypadku, gdy organizacja jest w trakcie ubiegania się o dotację/dofinansowanie ze środków zewnętrznych, ale nie otrzymała decyzji o jej przyznaniu, dotacja z budżetu Gminy Wiśniowa może zostać przyznana warunkowo do momentu otrzymania decyzji w tej sprawie.

4.  Środki przyznane na wsparcie realizacji zadania zostaną uruchomione po przedłożeniu przez Oferenta kopii umowy z grantodawcą zewnętrznym.

3. Oferent, który otrzyma dotację będzie zobligowany do umieszczenia klauzuli „Dofinansowano ze środków Gminy Wiśniowa”, na wszystkich materiałach, w szczególności promocyjnych, informacyjnych i edukacyjnych dotyczących realizowanego zadania, w sposób zapewniający ich dobrą widoczność.

5. Z dotacji Gminy Wiśniowa, przyznanej w ramach niniejszego otwartego konkursu ofert, nie mogą być pokrywane wydatki:

a)     poniesione na wydatki inwestycyjne związane z budową, remontem i modernizacją,

b)     niezwiązane bezpośrednio z realizacją danego zadania,

c)     z tytułu podatku od towarów i usług, jeżeli podmiot ma prawo do jego odliczenia,

d)     z tytułu opłat i kar, w tym kar umownych,

e)     poniesione na przygotowanie oferty,

f)      związane z nabyciem lub dzierżawą nieruchomości.

6. Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego Oferent składa w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania

5. Termin składania ofert

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty realizacji zadania wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057) w terminie do 20 lutego 2024 r. 
w następujący sposób:

a)     osobiście w Kancelarii Urzędu Gminy Wiśniowa (decyduje data wpływu);

b)     lub przesłać na adres korespondencyjny: Urząd Gminy Wiśniowa, 38-124  Wiśniowa 150 z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert na wkład własny” (decyduje data stempla operatora pocztowego);

c)     lub przesłać za Pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej, z wykorzystaniem platformy ePUAP. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym albo podpisem osobistym (decyduje data nadania)

2. Do oferty należy załączyć:

a) aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczącego statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności (ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia);

b) w przypadku wniosku składanego przez oddział terenowy nie posiadający osobowości prawnej – aktualne pełnomocnictwo zarządu głównego (lub innego organu wykonawczego) do składania oferty o dotację na realizację zadania, podpisywania umów w tym zakresie, dysponowania uzyskanymi funduszami i dokonywania rozliczeń z tych funduszy.

c) statutu podmiotu uprawnionego potwierdzony przez organ prowadzący albo inny dokument (o ile przepisy dotyczące funkcjonowania podmiotu nie przewidują obowiązku posiadania statutu), który określa cel i zadania podmiotu.

3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji w wysokości wnioskowanej.

4. Oferta, które wpłyną po ww. terminie zostanie odrzucona ze względów formalnych.

5. Informacje dotyczące składania ofert można także otrzymać w referacie Organizacji i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Gminy w Wiśniowej, piętro I p. nr 9, tel. 17 2775063 wew. 21.

6 Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz informacja o terminie dokonania wyboru ofert

1. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert określa zarządzenie nr 419/2022 Wójta Gminy Wiśniowa z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie Regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 23 lutego 2024 r.

7. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom  pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3

W 2023 r., na dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez organizacje z udziałem środków zewnętrznych Gmina Wiśniowa nie wydatkowała środków.

Wszelkie szczegółowe informacje wraz z regulaminem konkursu ofert – umieszczone są na stronie internetowej, www.bip.wisniowa.pl, oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wiśniowej.