Udzielenie dotacji na realizację zadań publicznych Gminy Wiśniowa w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2023 roku

Stosownie do § 8 ust. 1 i 2 „Regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” Wójt Gminy Wiśniowa zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego, po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu oferty przez Komisję postanowił udzielić dotacji na realizację zadań publicznych Gminy Wiśniowa w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2023 roku, organizacji:

STOWARZYSZENIE KOBIET GMINY WIŚNIOWA

Zadanie: „Integracja mieszkańców wraz z kultywowaniem, tradycji lokalnych”

Kwota przyznanej dotacji wynosi: 26.000,00 zł

Wójt Gminy Wiśniowa

Marcin Kut