Udzielenie dotacji na realizację zadania publicznego Gminy Wiśniowa w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 roku

Stosownie do § 8 ust. 1 i 2 „Regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” Wójt Gminy Wiśniowa zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego, po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu oferty przez Komisję konkursową, postanowił  udzielić dotacji na realizację zadania publicznego Gminy Wiśniowa w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 roku, organizacji:

TOWARZYSTWO IM. ZYGMUNTA MYCIELSKIEGO W WIŚNIOWEJ

na zadanie:  XV Międzynarodowy Plener Malarski „Wiśniowa Pachnąca Malarstwem”

Kwota przyznanej dotacji wynosi: 11.000,00 zł

Wójt Gminy Wiśniowa

Marcin Kut