Udzielenie dotacji na realizację zadania publicznego Gminy Wiśniowa w zakresie pomocy społecznej…

 

ZAWIADOMIENIE

 

Stosownie do § 8 ust. 1 i 2 „Regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” Wójt Gminy Wiśniowa zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego, po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu oferty przez Komisję konkursową, postanowił  udzielić dotacji na realizację zadania publicznego Gminy Wiśniowa w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2018 roku, dla organizacji pozarządowych organizacji:

 

POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ

 

Na zadanie: „ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH W MIEJSCU ZAMIESZKANIA OSOBY POTRZEBUJĄCEJ NA TERENIE GMINY WIŚNIOWA W 2018 r.”

 

 Kwota przyznanej dotacji wynosi: 80 000,00 zł

 

            Wójt Gminy Wiśniowa

                       Marcin Kut