Udzielenie dotacji na realizację zadania publicznego Gminy Wiśniowa w zakresie pomocy społecznej

            Wiśniowa, 23 .12.2019

O.524.3.2019

ZAWIADOMIENIE

Stosownie do § 8 ust. 1 i 2 „Regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” Wójt Gminy Wiśniowa zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego, po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu oferty przez Komisję konkursową, postanowił  udzielić dotacji na realizację zadania publicznego Gminy Wiśniowa w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2020 roku, dla organizacji pozarządowych organizacji:

POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ

Na zadanie: „Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług na rzecz osób z terenu gminy, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są tej pomocy pozbawione”

Kwota przyznanej dotacji wynosi: 54.984,00 zł

           

Wójt Gminy Wiśniowa

                       (-) Marcin Kut