Udzielenie dotacji na zadanie „Moja wioska, moje wspomnienia, mój dom rodzinny – kultywowanie tradycji lokalnych”

            Wiśniowa, 23.05.2019 r.

O.524.2.2018

ZAWIADOMIENIE

Stosownie do § 8 ust. 1 i 2 „Regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” Wójt Gminy Wiśniowa zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego, po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu oferty przez Komisję postanowił  udzielić dotacji na realizację zadań publicznych Gminy Wiśniowa w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2019 roku, organizacji:

STOWARZYSZENIE KOBIET GMINY WIŚNIOWA

Zadanie: „Moja wioska, moje wspomnienia, mój dom rodzinny – kultywowanie tradycji lokalnych”

Kwota przyznanej dotacji wynosi: 26.000,00 zł

Zgodnie z § 5 ust. 10 Regulaminu otwartego konkursu, uruchomienie dotacji nastąpi na podstawie umowy zawartej ze Stowarzyszeniem, którego oferta została rozpatrzona pozytywnie.

Wójt Gminy Wiśniowa

Marcin Kut