Udzielenie dotacji na zadanie pn. Wydanie i promocja albumu „Wieńce żniwne Rozalii Ząbik”:

Wójt Gminy Wiśniowa zawiadamia, że zadanie pn. Wydanie i promocja albumu „Wieńce żniwne Rozalii Ząbik”, zgłoszone w ofercie uproszczonej złożonej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Szufnarowa w dniu 28.06.2022 r., zostało uznane za celowe. Przedmiotowa oferta została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wiśniowej w dniach od 30 czerwca 2022 r. – 6 lipca 2022 r. w celu umożliwienia zgłaszania uwag dotyczących oferty.

W wyznaczonym terminie nikt nie zgłosił uwag dotyczących oferty w związku z powyższym informuję, że kwota przyznanej dotacji wynosi: 10.000,00 zł, która zostanie przekazana organizacji po podpisaniu umowy.

Wójt Gminy Wiśniowa

Marcin Kut