Udzielenie dotacji na zadanie: „Zakup strojów ludowych rzeszowskich dla Członkiń Stowarzyszenia Kobiet Gminy Wiśniowa”

Stosownie do § 8 ust. 1 i 2 „Regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” Wójt Gminy Wiśniowa zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego, po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu oferty przez Komisję postanowił  udzielić dotacji na dofinansowanie w roku 2024 zadań własnych realizowanych przez organizacje z udziałem środków zewnętrznych, organizacji:

STOWARZYSZENIE KOBIET GMINY WIŚNIOWA

Zadanie: „Zakup strojów ludowych rzeszowskich dla Członkiń Stowarzyszenia Kobiet Gminy Wiśniowa” w ramach projektu realizowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

Kwota przyznanej dotacji wynosi: 12.973,50 zł

Wójt Gminy Wiśniowa

Marcin Kut